Oт 14 май Националният статистически институт възстановява работата „на терен“ по статистическите изследвания

Oт 14 май Националният статистически институт възстановява работата „на терен“ по статистическите изследвания, съобщават от Отдел „Статистически изследвания – Ямбол” към Териториално статистическо бюро – Югоизток.

Изследванията

При спазването на всички предписания и мерки за защита на здравето на служителите и респондентите анкетьорите на НСИ ще започнат отново да посещават домовете и да правят анкети, необходими за изследванията на домакинствата. Така след двумесечно прекъсване интервютата „лице в лице“ се възстановяват.  От въвеждането на извънредното положение на 13 март до днес анкетните проучвания се осъществяваха по телефон или имейл.

Възстановяват се и обходите на търговските обекти, които са отворени. Чрез тях се събира информация за наблюдението на потребителските цени. Ще продължи да се използва информация за цените, публикувани в интернет, за част от стоките, за които магазините все още са затворени.

Бизнес изследванията, които се провеждат чрез онлайн анкети, ще продължат да се провеждат, както и досега.

Изследванията с източник административни регистри и бази данни, както и изследванията с източник респонденти – юридически лица, се провеждат по график и резултатите от тях ще бъдат публикувани съгласно Календара за разпространение.

Потребителите

Приемната за потребителите на статистическа информация работи с непроменено работно време. Насърчаваме Ви да заявявате необходимите Ви услуги чрез електронна поща [email protected].

Информация за услугите на Националния статистически институт можете да намерите на адрес: https://www.nsi.bg/node/42/.

На разположение е и Информационна система ИНФОСТАТ:   https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/external/login.jsf.

Всички изготвени справки и удостоверения (Удостоверение за КИД и статистическа информация) могат да се получат по имейл след заплащане по банков път.

Заявките за достъп до Информационна система „Бизнес статистика“ могат да се обработват изцяло по електронен път безплатно.

Изключение: Заверено копие на Годишен отчет за дейността се получава само лично от управител или упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в Приемната на НСИ. Поради спецификата на услугата не може да се използва лицензиран пощенски оператор.

Документи в деловодството на НСИ могат да се получават и изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Участвайте, има значение

Екипът на Националния статистически институт призовава членовете на домакинствата, попаднали в извадки на посочените изследвания, да съдействат на анкетьорите в тяхната работа, като им отделят време за провеждане на интервютата. Обръщаме се и към представителите на бизнеса с молба да попълват анкетите, свързани с тяхната дейност. Само така обществото ще има точна и навременна информация за икономиката, социалната сфера, демографията и околната среда.

Вашето участие в изследванията на НСИ ще подпомогне процеса на вземане на информирани, държавнически решения за по-безболезнено преминаване на хората и бизнеса през кризата и за преодоляване на негативните последици върху всички сфери на обществения, социалния и икономическия живот.

About the Author :

Leave a reply