EVN ще изпълни решението на Върховния касационен съд

evn341_01Във връзка с решение на Върховния касационен съд от 17.08.2015 г., постановено по иск на Комисия за защита на потребителите за обявяване на две клаузи от „Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа” на EVN България Електроразпределение за неравноправни, компанията заявява, че ще се съобрази с решението на съда и ще го изпълни в указания срок.

EVN България Електроразпределение държи да уточни, че двете клаузи не се прилагат от дружеството от години.

Клаузите са отпаднали и от проекта за нови Общи условия, чиято последна актуализация е внесена за одобрение от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 07.05.2015 г.

Отдавна не се прилага от дружеството чл.43, ал.4 – „Подаване на възражение срещу сметката не освобождава клиента от задължението да заплати дължимата сума“.

Отдавна не се прилага от дружеството и чл.54, ал.2, касаещ случаи на корекция на количества електрическа енергия вследствие на констатирано неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване. Това не означава обаче, че дружеството не извършва корекции в количествата измерена електрическа енергия. Такива корекции се извършват при ред и условия, посочени в Правила за измерване на количеството електрическа енергия ( обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.).

About the Author :