EVN иска нови цени на тока

До края на месец март 2021 г. дружествата от групата на EVN България ще внесат в КЕВР заявленията си за утвърждаване на нови цени от 1 юли 2021 г.

В съответствие с нормативната уредба регулираните дружества от групата на EVN България – Електроразпределение  Юг, EVN България Електроснабдяване и EVN България Топлофикация, ще внесат в КЕВР (Комисия за енергийно и водно регулиране) до края на месец март 2021 г. заявленията си за утвърждаване на нови цени на мрежови услуги, електрическа и топлинна енергия, които да са в сила от 01.07.2021 г.

Предложените от „Електроразпределение Юг“ ЕАД цени ще са определени на база одобрените с ценовото решение от 01.07.2020 г. от КЕВР необходими приходи за текущия регулаторен период, индексирани с:

 • разликата между прогнозните количества пренесена енергия, заложени в текущия ценови период и реално достигнатите
 • разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която разпределителните дружества купуват енергия за покриване на технологичните си разходи от Българската независима енергийна борса и цената постигната на борсовия сегмент „Ден напред“
 • разликата между прогнозни и реализирани разходи за инвестиции
 • инфлационен индекс
 • разходи, отразяващи реалните нива на цените на балансиращата енергия.

 

Ценовото заявление на EVN България Електроснабдяване ще отразява настъпилите промени, свързани с либерализацията на електроенергийния пазар в България, както и принципите за качествено клиентско обслужване. Предложението ни е новите цени, които ще са в сила от 01.07.2021 г., да отчитат обективно необходимите приходи на EVN България Електроснабдяване за обезпечаване на лицензионните задължения и за осигуряване изпълнението на дейности, възложени със закон, както и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

В предложените за утвърждаване нови цени на електрическата енергия от краен снабдител са калкулирани:

 • Разходи за закупуване на електрическа енергия за осигуряване на потреблението на битови клиенти на ниско напрежение
 • Компонента за дейността крайно снабдяване, определена като процент от утвърдената средна покупна цена за електрическа енергия
 • За поредна година дружеството ще подаде искане до КЕВР за осигуряване на необходимите средства за изпълнение на държавната политика за енергийна ефективност.

 

Ценовото заявление на EVN България Топлофикация ще включва:

 • действащата към датата на подаването на заявлението регулирана цена на природния газ на “Булгаргаз” ЕАД
 • норма на възвръщаемост на капитала – на база на приетата от регулатора в решение Ц-28/01.07.2020 г.
 • разходи, свързани с либерализацията на електроенергийния и газовия пазар;
 • разходи за балансиране съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия на КЕВР и разходи за изпълнение на наложените задължения за енергийни спестявания в резултат на държавната политика за енергийна ефективност
 • разходи за закупуване на емисии въглероден диоксид
 • разходи за достъп до електропреносната мрежа за произведеното количество електрическа енергия.

 

В случай че до изтичане на срока за подаване на ценовите заявления (31 март 2021 г.) настъпят промени в нормативната рамка, те ще бъдат отразени от дружествата.

 

 

 

About the Author :

1 Comment to “EVN иска нови цени на тока”
 • Страхил
  February 27, 2021 - Reply

  Едно 20% намаление ще ни се отрази добре.
  Че тая ковид пандемия направо ни съсипа.

Leave a reply