EVN България въвежда еднократна промяна в сроковете за плащане на фактурите за електроенергия във връзка с либерализацията на пазара

EVNt_2Като част от подготовката на EVN България за предстоящата пълна либерализация на пазара на електроенергия компанията информира,че през периода май – юни 2016 г. ще се осъществи еднократна промяна на сроковете за фактуриране иплащане на фактури за електроенергия за потребителите в Югоизточна България.

За част от клиентите на EVN България това означава еднократно излизане по-рано на каса на фактурата им през месец май, а за други през месец юни. В резултат част от клиентите ще имат за плащане две фактури през месец май 2016 г., а другите през юни 2016 г. Общият брой фактури за годината остава 12. Всяка от фактурите ще бъде на база реален отчет за реално консумирана електроенергия за конкретно посочен отчетен период, не по-дълъг от 31 дни. Няма да има клиенти с удължен срок на отчитане поради промяната, като сроковете на отчитане остават непроменени. Както и досега, всеки клиент ще заплати единствено това, което реално е потребил. Новите срокове на плащане ще са посочени във всяка една фактура и касов бон.

Еднократната промяна на издаване на фактури се налага поради преминаване към новия график.

Новите срокове за фактуриране и плащане ще бъдат в 4 периода в месеца съобразно календарните седмици за отчитане. С това заплащането на енергията ще става в по-кратък срок след нейното отчитане, вместо месец по-късно както е в момента. Промяната ще улесни процесите по смяна на доставчик, обмена на данни и движението на паричните потоци между всички участници на свободния пазар.

Допълнителен положителен ефект за клиентите е, че те вече ще получават информация за своята  сметка в много по-кратък срок и максимално близко до извършване на отчитането. Например, към момента консумираната енергия през месец март се заплаща през по-топлия месец май. Това често води до неразбиране относно размера на фактурите, защото клиентите ги свързват с непосредственото потребление през месеца преди издаването им. Така често се пропуска фактът, че енергията е потребена един месец по-рано, при по-студено време, което влияе директно на потреблението. С приближаване на плащането до периода на потреблението, това неразбиране се елиминира.

Избраният период за преминаване към новия график е с най-ниска консумация и размер на фактури през годината, така че да се минимизират неудобствата за клиентите. По време на преходния период EVN България няма да начислява лихви за забавено плащане за издадените фактури през май и юни. Процесът на изключване поради просрочие също ще бъде организиран по начин, който да не доведе до неудобства за клиентите по време на промяната.

В тази връзка информация за новите срокове ще бъде поставена в касовите салони на „Български пощи“, в EVN Офиси, във всяка една фактура, както и на интернет страницата на дружеството. EVN България провежда информационна кампания за запознаване на клиентите и институциите с промяната. Клиентите могат по всяко време да заявят по имейл или в EVN Офис получаване на безплатни SMS или имейл за информация за сметка и за предстоящо прекъсване в случай на пропуснато плащане.

About the Author :