Иван Кърцъков пита чрез Закона за достъп до обществена информация за наложени финансови корекции по европейските проекти

До кмета на община Ямбол

Валентин Ревански 

копие:

До председателя на ОбС Ямбол

Антон Шиков 

До общинските съветници

мандат 2019-2023 

До медиите

З А Я В Л Е Н И Е

за достъп до обществена информация

от Иван Димитров Кърцъков

 

Относно: Наложени финансови корекции на община Ямбол по оперативните програми (ОП) на Европейския съюз (ЕС) от управляващия орган (УО) на съответните програми за периода 2015 г. до днес

            Уважаеми г-н Ревански,

            Уважаеми г-н Шиков,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

            Уважаеми дами и господа от медиите,           

От получената справка за приключилите съдебни дела на община Ямбол е видно само какви са изплатените суми за претендираните разноски на различните съдебни инстанции, но не и финансовото изражение (наложената финансова корекция от УО на ОП) предмет на съдебен спор, както и нарушенията от страна на община Ямбол при провеждането на обществената поръчка за изпълнение на проектите, по които УО е наложил съответната санкция. Пример за това е РЕШЕНИЕ № 5033/28.04.2020 на ВАС, по което страна е УО на МРРБ/УО на ОПРР (делото е срещу Решение № РД-02-36-1388/26.10.2018 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” (УО на ОПРР) 2014–2020 и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството)

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/b8f9bb5fe7222edcc225855700481ea5?OpenDocument

Сумата, за която е осъдена община Ямбол по това дело е 4 329,01 (четири хиляди триста двадесет и девет лева и една стотинка) лева, но наложената финансова корекция е 5% от сумата на договора на стойност 1 795 851,05 лв. без ДДС или 89 792,55 лв !!!

Едно от сочените нарушения е на чл. 70, ал. 7, т. 1, т. 2 и т. 3, б. „б” ЗОП, вр. чл. 2, ал. 2 ЗОП и чл. 33, ал. 1 ППЗОП – незаконосъобразна методика за оценка, което веднага навява на мисълта, че не е избран истинския победител в конкурса, а „правилния“?! И може би с много по висока цена?!

По друго дело – РЕШЕНИЕ № 1068/22.01.2020 на ВАС

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/2bd2352261cc6c6dc22584ca004213f5?OpenDocument

наложената финансова корекция е по три договора на обща стойност 6 181 520,08 (шест милиона …)лв без ДДС или 309 076,00 (триста и девет хиляди …)лв!!!

За надзор в строителството на изграждането на ПСОВ(пречиствателната станция за отпадни води)  наложената финансова корекция е 5 % от 940 000,00 лв или 47 000 лв ( http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/06fc6e28bd7907ffc2258561004bb8e5?OpenDocument ), а за СМР се говори, че на първа инстанция наложената финансова корекция е около 1 300 000 лв?!

И това са само някои от случаите.

А тези средства се покриват от нас данъкоплатците граждани на община Ямбол!!!

Народа го е казал – На чужд гръб и 100 тояги са малко – и е прав!!!

Затова на основание закона за достъп до обществена информация желая да ми бъде предоставена следната информация както следва:

 1. Колко и какви са влезлите в сила наложени финансови корекции на община Ямбол по различните договори от УО на ОП от 01.01.2015г до днес изразени в левове?
 2. Колко и какви са НЕвлезлите в сила наложени финансови корекции на община Ямбол по различните договори от УО на ОП от 01.01.2015г до днес изразени в левове?
 3. Копия на всички актове (решения) за наложена финансова корекция на община Ямбол по изпълняваните от нея договори по ОП на ЕС, независимо от това дали са влезли в сила или не от 01.01.2015г до днес.
 4. Списък на всички изпълнени договори и стойността им в лева без ДДС по ОП на ЕС от община Ямбол, по които НЯМА наложени финансови корекции от УО на ОП след извършени ревизии (проверки) от 01.01.2015 г. до днес.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Това са санкции, които „никога не виждат бял свят“, но от вас се иска да гласувате Бюджета на общината! До сега някой да ви е посочил тези  наложени финансови корекции при положение, че финансовото им изражение хич не е малко? Предстои на сесията на 26.11.2020г вие да гласувате община Ямбол да изтегли заем от 1 800 000 лв – пари, които ще се връщат. С какво ще ги връщаме, като нямаме пари, като парите на община Ямбол отиват за наложени финансови корекции? Колко е сумарното изражение на тези наложени финансови корекции? Милиони?!

Уважаеми г-н Ревански,

Обещахте публичност и прозрачност на управлението си! Докажете се!

НЕ ПОИСКАХТЕ РЕВИЗИЯ на предишното управление на община Ямбол?!

ДА НЕ БИ ДА ИМА НЯКАКВИ ПРЕДИЗБОРНИ УГОВОРКИ, ДОГОВОРКИ, УЙДУРМИ …, ЗА КОИТО НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ДА НЕ ЗНАЕМ?!

Информацията по ЗДОИ желая да получа на хартиен носител или сканирани в електронен формат pdf файлове, като ако има копия на документи те да бъдат заверени вярно с оригинала, и на електронната си поща, от която отправям заявлението си.

С уважение:Иван Кърцъков

About the Author :

1 Comment to “Иван Кърцъков пита чрез Закона за достъп до обществена информация за наложени финансови корекции по европейските проекти”
 • Страхил
  November 24, 2020 - Reply

  “НЕ ПОИСКАХТЕ РЕВИЗИЯ на предишното управление на община Ямбол?!

  ДА НЕ БИ ДА ИМА НЯКАКВИ ПРЕДИЗБОРНИ УГОВОРКИ, ДОГОВОРКИ, УЙДУРМИ …, ЗА КОИТО НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ДА НЕ ЗНАЕМ?!”

  Необосновани предположения.

Leave a reply