Проект: Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация

Проект: Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация
№ BG05SFOP001-2.009-0139

АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ /АНПОРТ/

Добри практики в Европейския съюз свързани с гражданско участие в процесите на формулиране и изпълнение на обществени политики

Изработването на стратегически документи за взаимодействие между НПО и държавата

Стратегически политики за развитието на гражданския сектор са приети в Унгария (Стратегия на правителството към гражданския сектор), Хърватия (Национална стратегия за развитие на гражданското общество), Естония (концепция за развитието на гражданското общество), Словения (Стратегия за взаимодействие между държавата и нестопанските организации) и други.

Създаването на специализирани служби в рамките на изпълнителната власт за работа с граждански организации

Такива са например Отделът за връзки с гражданското общество към канцеларията на министър-председателя в Унгария, Правителствената служба за връзки с НПО и Съветът за развитие на гражданското общество в Хърватия, Съветът за НПО в Словакия, Съвет за дейностите в обществена полза в Полша.

Изработване и приемане на кодекс с добри практики за консултиране с НПО

Подобни кодекси има приети в Хърватия (кодекс за консултации с НПО) и Естония (кодекс на добри практики за включване). Те са пряк резултат от изпълнението на мерките, предвидени в стратегиите за развитие на гражданското общество в тези страни.

Германия 

Участието на обществеността на местно равнище се осъществява в рамките на местното самоуправление, както е гарантирано в основния закон. Възможностите за участие са разнообразни и се регламентират от местните власти на тяхна отговорност. Без да са обвързани от време или място, съвременните телекомуникационни технологии предлагат по-широк достъп за участие. По традиция, участието на обществеността е под формата на публични събрания, например, на детски или младежки парламенти, но съществуват и други възможности, като референдум, петиции, жалби, и обществени консултации.

 – Пряка демокрация:

Местните и областните наредби на провинциите предоставят регулаторната рамка за референдумите. Съществуват различия между провинциите по отношение броя на необходимите подписи, срокове и предмет на референдумите. Делът на избирателите с право на глас, които трябва да одобрят инициативата за референдум, варира за различните провинции между 3% и 15%. Повечето провинции не определят краен срок за събиране на необходимия брой подписи, но някои имат срокове с продължителност от два до шест месеца. Въпросите, по които може да се проведе референдум, са различни за различните провинции: някои провинции не позволяват референдуми по бюджетни местни нормативни актове, такси, налози и планиране на земеползването.

В Долна Саксония, например, е възможно гражданите с право да гласуват в общината да отзовават пряко избрани кметове и окръжни изпълнителни директори, както и да анулират нормативни актове приети от местната власт. Искането за отзоваване се взема на заседание на местния представителен орган с три четвърти от неговите членове и в допълнително заседание, което не може да е по-рано от две седмици – също с мнозинство от три четвърти от членовете на местния представителен орган. След това, имащите право на глас в общината могат да гласуват.

– Обществени обсъждания:

Обществените обсъждания се използват на всички равнища на управление, подпомогнати от Интернет платформи за участие и обсъждане. Съществуват много различни формати за участие на местно равнище, например по конкретни въпроси, като бюджети или развитие на общините. Много общини предлагат дискусионни платформи за идеи, коментари и жалби от страна на обществеността. Общественото участие е задължително при планирането на местното земеползване, защото плановите документи трябва да бъдат на разположение за публична проверка.

– Обществен посредник:

Някои провинции са назначили омбудсмани за подпомагане на комисиите по петициите. Задача на омбудсмана е да защитава правата на гражданите спрямо държавните институции и публичната администрация и да консултира гражданите по социални въпроси. За тази цел бяха приети специални закони. Много агенции също са определили лица за контакт с обществеността. Германия няма законодателство за назначаване на омбудсмани на местно равнище, но местните власти могат да решат дали да го направят на своя отговорност в рамките на местното самоуправление. Много градове, общини и области имат омбудсмани.

– Електронно правителство и отворени данни:

По-голямата прозрачност играе ключова роля в насърчаването на гражданското участие в Германия. Един от елементите на прозрачността са отворените данни, което означава предоставянето на правителствени данни за повторна употреба. Германия има централен интернет портал за федералните, щатските и местните правителствени данни в стандартен формат (GovData, www.govdata.de). Понастоящем порталът оперира пилотно.

Законът за електронното управление (в сила от 1 август 2013 г.) е предназначен да улесни електронната комуникация с правителството и да даде възможност на федералните, провинциалните и местните власти да предлагат по-опростени, по-ефикасни и по-лесни за използване електронни административни услуги. Важни елементи от него са принципите на електронно деловодство, изисквания за публикуване на документация чрез официални издания в електронен вид, и други разпоредби.

– Достъп до обществена информация:

Също така, Законът за свобода на информацията създава безусловно право на достъп до официална информация, съхранявана от федералните агенции. Съгласно закона, заявителите имат право да получават информация или да преглеждат документацията. Правото на достъп се прилага за всички, независимо дали те са пряко засегнати или не, но може да подлежи на ограничения, по-специално за защита на обществени и частни интереси. Институцията трябва да информира заявителя за причината поради която не предоставя достъп до информацията. Повечето провинции имат сходни закони в тяхната област на правомощия.

– Граждански жалби:

Редът за подаване на жалби гарантира, че всеки гражданин може да подава молби или жалби до отговорните институции и до законодателната власт в съответствие с член 17 от Основния закон. И германският Бундестаг, и парламентите на провинциите имат комисии по жалбите. Съгласно Основния закон, правото на жалба се отнася до всички публично-правни институции и по този начин и до общините. По отношение на въпроси от местно значение, гражданите могат да се обръщат директно към местните власти, съставени от избрани представители (местни и областни съвети).

В допълнение на горепосоченото можем да отбележим, че пред гражданите на област Ямбол има една добра възможност да се включат в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики от местните администрации. Това може да стане като заинтересованите лица дадат своите предложения и препоръки за подобряване на работата на областната администрация и на 5-те местни общини чрез Гражданската платформа базирана на уеб страницата на сдружение АНПОРТ – http://www.angort.org/.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение АНПОРТ носи цялата отговорност за съдържанието на публикацията, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”.

 

 

 

 

 

About the Author :