Нов сигнал за неизпълнение на служебните задължения на директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране”

090909До Президента

на Република България

г-н Румен Радев

До Министър–председателя

на Република България

г-н Бойко Борисов

До Главния прокурор на

Република България

г-н Сотир Цацаров

До Окръжна прокуратура Ямбол

г-н Дойчин Дойчев

До ИФ ръководител на

специализираната прокуратура

г-н Димитър Петров

До Министъра на МВР

г-н Младен Маринов

До гл.секретар на МВР

г-н Ивайло Иванов

До медиите

                  Копие

                  ОД на МВР Ямбол

                  г-н Генчо Иванов

 

С И Г Н А Л

за проверка

от

Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ – гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

            Относно:    Неизпълнение на служебните си задължения на директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол

Уважаеми г-н Радев,

            Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Маринов,

            Уважаеми г-н Иванов,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Почти два месеца и половина след като е изходиран в ОДМВР Ямбол (Изх.№326000-17639 от 18.12.2018г.), най-насетне получихме отговора на сигнала за проверка, който изпратихме до тях! Учудващо за нас се оказва, че след извършената от началник отдел „Охранителна полиция“ и началник група „Охрана на обществения ред, ТП и КОС“ при ОДМВР Ямбол проверка на изложените от нас обстоятелства не са констатирали данни за извършено престъпление по смисъла на чл.282 от НК, както и данни за допуснато административно нарушение от собствениците на автомобили с ДК№  У6044АТ и  У4711АТ?! Цитираната в отговора заповед на кмета на община Ямбол №РД-02-00503/01.08.2018г., с която са утвърдени Правила за реда и начина за ползване на служебните превозни средства и достъпа до местата за престоя им в сградата на общинската администрация Ямбол, видно и от самото и заглавие, няма нищо общо с визираните в сигнала ни МПС-та частна собственост на кмета Георги Славов и зам.кмета Красимира Петрова!!! Буди съмнение датата на издаване на заповедта(01.08.2018г.) – същия ден, в който констатираме сочените от нас нарушения – 01.08.2018г.!!! Съмняваме се в това дали въпросната заповед не е подменила друга такава, която да е била заличена с цел замитане на следите?! Това последното е много лесно проверимо!

            Второто, което е много обезпокоително в отговора на ОДМВР Ямбол е съгласяването със „списък с регистрационните номера на автомобилите, получили право на престой и паркиране в гаражните клетки и пространството пред тях“, утвърден от секретаря на община Ямбол?! Нима секретаря на община Ямбол не знае, че това „пространство“ е „Синя зона“, в чието организиране най вероятно е участвал лично или не е чувал за решението на Общински съвет Ямбол, с което „Синята зона“ е одобрена във сегашния и вид и която Синя зона трябва да носи доходи на общината от всяко едно парко място-публична общинска собственост?! Над законите и над решенията на Общински съвет Ямбол ли е секретаря на общината като с действията си позволява да ги нарушава и по този начин да я лишава от полагащи ѝ се доходи? Още повече, че автомобила на кмета Георги Славов е паркиран в нарушение на ЗдвП и ППЗДвП – в зона забранена за паркиране!!! И проверяващите от ОДМВР Ямбол с лека ръка са се съгласили с всичко това?

            За нас определено са налице нови факти в изпратения от нас сигнал за проверка! Има ли съгласуване на действията на физически извършилите проверката служители на ОДМВР Ямбол, кмета на община Ямбол, зам кмета на община Ямбол, секретаря на община Ямбол и други, за да се потули сигнала ни за проверка, който отправихме до ОДМВР Ямбол?!

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми г-н Петров,

            Уважаеми г-н Маринов,

            Затова сега, заедно с новите факти, отправяме наново сигнала си за проверка, като този път е наложително той да не се извърши с участието на служители на ОДМВР Ямбол по обясними за всички нас причини!

Позволяваме си отново да изложим фактите от първоначалния сигнал за проверка:

Неколкократно сме забелязвали и отправяли сигнали относно „толерирането на НЯКОИ автомобили на властимащите в гр.Ямбол“ до директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол, но реакция от негова страна по повод нашите сигнали – никаква!

Накратко фактите:

            На 01.08.2018 около 16:30 часа Иван Кърцъков и Красимир Стойчев (и двамата членове на Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“) забелязват, че лек автомобил с регистрационен номер У6044АТ е паркиран в Синята зона определена с решение на ОбС Ямбол. Видно от приложените снимки автомобила НЕ Е ПАРКИРАН НА ПАРКО МЯСТО ОТ СИНЯТА ЗОНА, а е паркиран в нарушение на Закона за движение по пътищата(ЗДвП) – в зона забранена за паркиране! Поради това, че офиса на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ е в съседство на около 40-50 метра Иван Кърцъков отива и лично сигнализира директора му г-н Петров и не само него (още един служител от офиса и трима служители в служ.автомобил с надпис „СИНЯ ЗОНА“), че автомобил с регистрационен номер У6044АТ е паркиран в нарушение и съгласно утвърдените Вътрешни правила за дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол и по-точно:

            ЧЛ.7 (8) Съвместно с Общинска полиция осъществява принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр.Ямбол със специализирано превозно средство до определен за целта паркинг – определен терен с решение по точка втора, т.V на четиридесет и деветото заседание на ОбС Ямбол проведено на 03 септември 2015 г., намиращ се в североизточната част от общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.33 по Кадастралната карта на града, с площ на частта 2 000 м2 в ж.к.“Хале“, гр.Ямбол (източно от бл.8) за място, където принудително преместеното МПС да се предава за отговорно пазене.“ подлежи на репатриране!

            Единственото обяснение (и видимо притеснение) на директора беше – „Нали знаеш на кой е този автомобил?“?!

            Според вас има ли значение чия собственост е автомобила паркиран в нарушение, ако и да е служебен? Само на 100 км на изток от гр.Ямбол служителите на идентично общинско предприятие споделиха, че веднъж в нарушение е бил автомобила на кмета на града и той си е заплатил глобата за нарушението! Защото така трябва!

            На 02.11.2018 г. около 17:00 часа ситуацията се повтаря. Същия  автомобил с регистрационен номер У6044АТ е паркиран в нарушение и на същото място. Това е забелязано от  Иван Кърцъков и Каньо Канев (и двамата членове на Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“) като в добавка в съседство е паркиран и автомобила и на зам кметицата – Мерцедес с ДК№ У4711АТ без видими отличителни белези, че е заплатил паркиране в Синя зона, за което г-н  Каньо Канев подава веднага сигнал по телефона на директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол – 0893 373 510, но действия от страна на директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол или на неговите служители НЕ ПОСЛЕДСТВАХА?!

            Отправяме към вас и следните въпроси:

  1. 1.      Защо директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол г-н Петров отказва да изпълнява задълженията си вменени му и утвърдени от кмета на община Ямбол Георги Иванов Славов с Вътрешни правила за дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол?
  2. 2.      Редно ли е, който и да е директор на Общинско предприятие да нарушава по какъвто и да е начин закони, правилници, вътрешни правила за работа и … за да не санкционира явен нарушител с властови позиции?
  3. 3.      Ще бъде ли издирен собственика на  лек автомобил с регистрационен номер У6044АТ паркиран в Синята зона за да бъде глобен както е редно? Ангажирате ли се лично това да се случи?
  4. 4.      Какви нарушения е извършил по Наказателния кодекс директора на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол и на какви наказания подлежи, ако вината му се докаже?

Наказателен кодекс

Раздел II.
Престъпления по служба

            Чл. 282. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.

 

 

About the Author :

Leave a reply