Ново заявление за достъп до информация за съдебните дела на община Ямбол

Ivan KarcakovДо кмета на                                

Община Ямбол                          

инж. Георги Славов                 

копие:                                                     

До председателя на АС Ямбол

г-жа Димитринка Стаматова 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за достъп до обществена информация

от Иван Димитров Кърцъков

            Уважаеми г-н Славов,

            Уважаема г-жо Стаматова,

Моля на основание закона за достъп до обществена информация да ми бъде предоставена писмена информация за Разходи и Приходи на Община Ямбол по всички приключени съдебни дела през периода декември 2013г. до август 2018г., по които Община Ямбол е страна, като бъдат посочени:

 1. Вид и номер на делото;
 2. Съдебна инстанция;
 3. Име на ответната страна/ищец срещу община Ямбол;
 4. Номер и дата на съдебното решение;
 5. Вид на разхода – адвокатски хонорар, плащане за експертиза или обезщетение;
 6. Вид на прихода – обезщетение или възстановени разходи за защита, експертиза или други съдебни разноски;
 7. Име на защитника на Община Ямбол.

Държа да уточня, че за исканата от мен информация не е необходимо съгласието на трети лица тъй като тя попада в условията на чл.13 ал.4, чл.17 ал.2 и чл.31 ал.5 от ЗДОИ и за нея е налице надделяващ обществен интерес предвид свързаността ѝ с бюджета на Община Ямбол.

Моля информацията да ми бъде предоставена в писмен вид на електронната поща или CD, а в случай, че не е възможно предоставянето ѝ в електронен вид, моля да ми бъде предоставена като справка на хартиен носител.

Уважаеми г-н Славов,

Уважаема г-жо Стаматова,

Това мое заявление за достъп до обществена информация по ЗДОИ е 100% копие на искането на г-жа Мариета Стефанова Сивкова направено от нея до кмета на Община Ямбол чрез писмо Вх.№ 2801-02134 / 16.01.2014 г., като от мен е променен само периода на искането! На получения отказ от страна на Община Ямбол за достъп до обществена информация в последствие  г-жа Мариета Сивкова е завела съдебен иск, който е спечелила  с окончателно влязло в сила Решение №18/4.2.2015г. на АС Ямбол,  потвърдено с Решение № 1576 от 12.2.2016 на ВАС на РБългария! В законна сила от 12.2.2016г.!

Предварително правя следното уточнение към заявлението си, също 100% копие на  уточнението  на г-жа Мариета Сивкова (писмо Вх.№ 2801-06516 / 11.02.2014 г. на Община Ямбол):

„Информацията за всяко приключило дело следва да включва:

 1. Вид /гражданско, търговско, административно или наказателно/ и номер на делото;
 2. Съдебна инстанция /съдът, в който е било образувано делото и номера на съответния съдебен състав/;
 3. Име респективно наименование на насрещната страна;
 4. Номер и дата на влезлия в сила съдебен акт, с който е приключило делото;
 5. Размера на изплатените суми от страна на община Ямбол за съдебни разноски /адвокатски хонорар, съдебна експертиза/;
 6. Размера на присъдените на община Ямбол съдебни разноски;
 7. Размера на присъдените на насрещната страна съдебни разноски;
 8. Име на процесуалния представител на Община Ямбол.“

Прилагам копие от писма  Вх.№ 2801-02134 / 16.01.2014 г. и Вх.№ 2801-06516 / 11.02.2014 г. на Община Ямбол

 

С уважение: ………………………

                       /И. Кърцъков/

About the Author :