Сигнал за осъден, назначен на работа в Музея на бойната слава

До председателя на ОбС Ямбол

д-р Данаил Ибришимов

Копие:

Президента на РБ

Г-н Румен Радев

(главнокомандващ въоръжените сили на РБ)

Министъра на отбраната

 Г-н Красимир Каракачанов

 Министъра на културата

Г-н Боил Банов

Министъра на финансите

Г-н Владислав Горанов

кмета на Община Ямбол

инж. Георги Славов

П И Т А Н Е

от Иван Димитров Кърцъков

съгласно чл.69 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми г-н Радев,

            Уважаеми г-н Каракачанов,

            Уважаеми г-н Банов,

            Уважаеми г-н Горанов,

            Уважаеми г-н Славов,           

            От повече от пет месеца на обществеността в град Ямбол е известна една присъда на Сливенски военен съд:

https://drive.google.com/file/d/1N_WANEINNDNNl9m9MmMmh9w64Y02DSVO/view

„П Р И С Ъ Д А

№ 3

гр. Сливен, 08 февруари 2018 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Сливенски военен съд на осми февруари две хиляди и

осемнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

ВОЕНЕН СЪДИЯ: полк.ВОЛЯ ПЕТРОВ КЪНЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.кап. СТЕФАН ПЕТРОВ ТЕНЕВ

2.кап. КАЛИН ЦАНКОВ ГЕМЕДЖИЕВ

при участието на секретар С. Ганева и в присъствието на военен прокурор

полк. Чернев, като разгледа докладваното от военния съдия НОХД № 97

по описа на съда за 2017 година и на основание чл. 301 от НПК, съдът

П Р И С Ъ Д И:

ПРИЗНАВА подсъдимия: ****** И.Г.Я. от в.ф. ******– Я., роден на **.**.**** година в гр. Д., живущ в гр. Я.,*****, ****** гражданин, с ******* образование, ******, ******, ЕГН********* ЗА ВИНОВЕН в това, че:

1. През периода от 05.10.2016 г. до 19.10.2016 г. в гр. Я. в съучастие с ****** Р. чрез съставяне на документи с невярно съдържание – складова разписка за приемане/предаване на материални запаси № 012485/11.10.2016 година и приемо-предавателен протокол рег. № 3- 3490/12.10.2016 година съзнателно дал възможност на юридическото лице „*******“ ЕООД – Я., да получи без правно основание чуждо движимо имущество в размер на 3 579.84 лв., собственост на Сухопътни войски, поради което и на основание чл.212 ал. 2, вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 и чл. 54 НК, ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода, като го оправдава по първоначалното обвинение.

2. През периода от 05.10.2016 г. до 12.10.2016 г. в гр. Я. в качеството си на длъжностно лице – „**********“ на в.ф. ******* – Я., с цел да набави за юридическото лице „*********“ ЕООД – Я. имотна облага, злоупотребил с властта и служебното си положение по чл. 160 т. 14 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ и т. VI от Длъжностната си характеристика, в резултат на което настъпили вредни последици за Сухопътни войски – имуществена щета в размер на 3 579.84 лв., поради което и на основание чл. 387 ал. 3 вр. ал. 1 и чл. 54 НК, ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна или обществена длъжност свързана с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови средства или стоково-материални средства за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като го оправдава по обвинението да е злоупотребил с властта и служебното си положение по чл. 160 т. 34 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ.

3. През периода от 10.09.2016 г. до 16.11.2016 г. във в.ф. ******– Я., в качеството си на длъжностно лице – „**************“ на в.ф. ****** – Я., злоупотребил с властта и служебното си положение, и не изпълнил задълженията си по служба съгласно чл. 160 т. 13, 14, 15 и 19 от Устава за войсковата служба на въоръжените сили на РБ и т. VI от Длъжностната си характеристика, в резултат на което настъпили вредни последици за Сухопътни войски – имуществена щета в размер на 9 225.50 лв., поради което и на основание чл. 387 ал. 1 и чл. 54 НК, ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 23 ал. 1 НК, съдът определя по отношение на ****** Я. едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 23 ал. 2 НК, ПРИСЪЕДИНЯВА към това наказание и наложеното му наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да заема държавна или обществена длъжност, свързана с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови средства или стоково-материални средства за срок от ДВЕ ГОДИНИ.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.…”

Обществена тайна е, че от известно време лице със същите инициали  И.Г.Я. е назначен на работа в „Музея на бойната слава” в гр.Ямбол.

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Съгласно  посочения правилник на ОбС Ямбол отправям към вас следния въпрос:

  1. 1.      За едно и също лице ли става въпрос?           

            Уважаеми г-н Радев,

            Уважаеми г-н Каракачанов,

            Морално ли е бивш военен, макар и осъден само на първа инстанция, обвинен в посочените в присъдата на Сливенски военен съд престъпления, да бъде назначен от кмета или от директора на работа в „МУЗЕЯ НА БОЙНАТА СЛАВА” в гр.Ямбол?! С какво се гордеем в случая?! Това ли ни е БОЙНАТА СЛАВА?

            Уважаеми г-н Горанов,

            Уважаеми г-н Банов,

             Съгласни ли сте да финансирате със средства от държавния бюджет на РБ „МУЗЕЯ НА БОЙНАТА СЛАВА” в гр.Ямбол при посочените факти ако са верни?

            Уважаеми г-н Ибришимов,

От почти ДВА МЕСЕЦА родители на деца, посещаващи Детска ясла „Мечо пух”, отправиха питане до кмета КОГА ОТДАВНА ЗАВЪРШЕНАТА СЛЕД РЕМОНТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА СГРАДА НА ЯСЛАТА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ОТНОВО ЗА ДЕЦАТА, КОИТО Я ПОСЕЩАВАТ? В отговор до тях кмета Славов отговори, че се чакат удостоверение от Агенцията по кадастър и комисия от София за приемането на ново изградения асансьор! На всеки компетентен строител е известно, че съгласно нормативните документи ДВА МЕСЕЦА СА ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМ СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА И СТОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ СА ИЗРЯДНИ!

            Съгласно  посочения правилник на ОбС Ямбол отправям към вас следния въпрос:

  1. 2.                  Издадени ли са въпросните удостоверения и има ли други причини водещи до забавяне на откриването на ДЯ „Мечо Пух”? Има ли входирано искане от собственика община Ямбол в лицето на кмета инж.Георги Славов или на дирекция „Общинска собственост и икономически дейности” искане до Главния архитект на община Ямбол за въвеждане в експлоатация на сградата на ДЯ „Мечо Пух”?

С решение № 9730 от 16.07.2018 Върховния административен съд на РБ потвърди решение № 65 от 28.4.2017г на Административен съд Ямбол:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/39afd1273a03ae39c22582c9003e84c9?OpenDocument

http://87.126.132.102/cacefile.py?no=35&year=2017&type=97&kind=216&date=13.4.2017

            Съгласно  посочения правилник на ОбС Ямбол отправям към вас следните въпроси:

3.      Имаше ли решение на ОбС Ямбол за обжалване на решение № 65 от 28.4.2017г на Административен съд Ямбол? Кой е обжалвал горното решение пред ВАС София и в качеството си на какъв?

4.      Кога, как и с какво решение Общински съвет Ямбол ще задължи кмета Георги Славов да изпълни решението на съда като възстанови на родителите НАДВНЕСЕНИТЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО ТАКСИ В РАЗМЕР НА 10 лв НА МЕСЕЦ? КАКЪВ Е ОБЩИЯТ РАЗМЕР ПОДЛЕЖАЩ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕТО НА СЪДА?

На отправените от мен въпроси ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА И ПИСМЕН И УСТЕН ОТГОВОР.“           

                                                                       С уважение:   Иван Кърцъков

About the Author :

Leave a reply