Нов сигнал за депото

20180313_120925-2До Президента

на Република България

г-н Румен Радев

До Министър–председателя

 на Република България

г-н Бойко Борисов

До Главния прокурор на

Република България

г-н Сотир Цацаров 

До ръководителя на

специализираната прокуратура

           г-н Иван Гешев

До КПКОНПИ

До Народно събрание – КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ И КОНТРОЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

До националните медии

До ямболските медии

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

и

„Движение с екологична насоченост“ (ДЕН) – 8634 с.Дражево, общ.Тунджа, обл.Ямбол, п.к. 1

            Относно: Рекултивация на съществуващата клетка за отпадъци на община Ямбол и  – „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол- Първа фаза“ по договор DIR-5112122-5-71 финасиран по  ОПОС 2007-2013 г.  с Бенефициент община Ямбол.

            Уважаеми г-н Радев,

             Уважаеми г-н Борисов,

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Гешев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            Основната цел на проекта е да осигури прилагането на съвременните изисквания за опазване на околната среда и подобряване на нейното състояние в сферата на управление на отпадъците.

Като част от  Дейност 3: Строително – монтажни работи на проекта, е изпълнението на строителни дейности по договор №35/03.09.2015 г.  с предмет: закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол на стойност 7 548 073.96 лв. Строежът представлява рекултивация и закриване на съществуващо депо за неопасни отпадъци на община Ямбол, намиращо се на територията на землището на с. Хаджидимитрово и с. Дражево, община Тунджа. Площта на съществуващото депо е 74.303 дка.

Не е постигната устойчивост на проекта, защото след неговото приключване  изтичат мръсни води, които замърсяват околната среда. Не са налице  ползи за целевата група/ населението/, защото продължава замърсяването на околната среда, като   към днешна дата под дигата на рекултивираното и закрито депо продължават да изтичат  мръсни (инфилтратни) води.

Това е сериозна заплаха за здравето на хората!!!

Община Ямбол, УО на ОПОС, РИОСВ- Стара Загора, ИАОС и Басейнова дирекция – Пловдив са отговорните институции за изпълнението, финансирането и контрола на  резултата от дейностите по проекта. За периода от м. април 2015 г. до м. декември 2017 г. всяка една от тях е констатирала не еднократно проблема с изтичане на инфилтратни води, правени са предписания, частично са вземани мерки, но всичко е правено в посока да се „замаскира“ очевиден факт –  разходвани са общински, държавни и европейски средства, но проблемът с изтичане на води/ инфилтрат/ не е решен!!!

Фактите са следните.

При разработване на проекта от Община Ямбол за кандидатстване по ОПОС, са били на лице няколко факта, отнасящи се до съществуващото депо за неопасни отпадъци на община Ямбол, които е трябвало да се вземат предвид при избора на техническо решение,  а именно:

–          Съществуващото депо се намира във вододайната зона;

–          Съществуващото депо на Ямбол  не е изградено като нов обект, а върху съществуващото старо незаконно сметище на с. Хаджидимитрово, община Ямбол е трупала с години събраните отпадъци при сметосъбирането на град Ямбол от 1968г.

–          Няма изградена основа на депото, т.е. липсва изолиращ слой между земната основа и отпадъчната маса и отделените от отпадъците мръсни води/ инфилтрат/ попиват в почвата и замърсяват подпочвените води;

–          Направеният дренаж за отвеждане на дренираният и инфилтрат от стените на старото сметище (което е без изолация освен на дъното и на стените) и събирателната канавка също нямат изолирани дъна.

–          Съществуващото депо се намира във водосбора на р. Тунджа;

–          Съществуващото депо е в непосредствена близост до извори и е във връзка с водохващането на град Ямбол.

При тази фактическа обстановка община Ямбол възлага проектиране на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващото депо на Ямбол. Техническото решение, което е предложено и одобрено,  не осигурява опазване на околната среда и в частност водите. Не е взет под внимание факта, че съществуващото депо се намира във вододайна зона и стандартните технологии за рекултивация не са приложими. В подкрепа на това твърдение е факта, че  не е решен проблема с изтичането на инфилтрат от това съществуващо депо. Подобни проблеми се решават като се „изгребе“ депото и се положи изолиращ пласт, с което се предотвратява проникването на инфилтрата под дъното, така както е реализиран подобен проект в град Габрово, също финансиран по ОПОС 2007-2013 г.  Факта, че към проекта не е разработена част : Инженерна геология, което се изисква от нормативната уредба, предопределя Нерешаването на най- важния проблем на рекултивацията и закриването на депото.

Проектът е финансиран по ОПОС и изпълнен през 2015 г.

След въвеждането му в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ- 05-2351/ОТ 14.12.2015 г., става очевидно, че проблемът с изтичане на инфилтрата не е намерил техническо решение с изпълнения проект. Това става ясно от констатациите на УО на ОПОС и РИОСВ- Стара Загора. В подкрепа на това са следните документи:

  1. В Доклад от проверка на място №3/ изготвен на 10.06.2016 г./  на УО на ОПОС, извършена в периода 25.05.2016 г.- 27.05.2016 г., в раздел XII. Заключения от проведената проверка е констатирано:

„ С писмо вх.№ 05-08-1804/04.04.2016 г. РИОСВ- Стара Загора уведомява ОПОС за установено изтичане на дренажни води от тялото на депото, вливащи се в бетонова канавка. В тази връзка е направена съвместна проверка с представители на УО на ОПОС, на РИОСВ- Стара Загора и Басейнова дирекция- Пловдив на 02.06.2016 г. Определени са пунктове за мониторинг на повърхностните води около терена на Регионалното депо. До изясняване на ситуацията и пълното отстраняване на компрометирания участък УО на ОПОС няма да възстанови окончателното плащане на дейност: Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол. Предвид становището на РИОСВ- Стара Загора за изтичане на големи количества води извън тялото на депото, които не са обхванати от изградената дренажна система и охранителна канавка, след експертна оценка да се прецизира тяхното количество, както и обема на ретензионния басейн.“

  1. С писмо изх.№08-00-248/ 26.07.2016 г.  главния директор на ОПОС уведомява кмета на община Ямбол за резултата от окончателно приключила верификация на искане за средства №12 за окончателно плащане по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол- Първа фаза“ по договор DIR-5112122-5-71. От писмото става ясно, че УО на ОПОС НЕ верифицира разход в размер на 2 917 690,87 лв по договор договор №35/03.09.2015 г.  с предмет: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол“, поради констатиран проблем с изтичане на замърсени води, които не са обхванати от изградената дренажна система и охранителни канавки. До изясняване на причината, довела до изтичане на дренажни води, сумата няма да бъде верифицирана!!!
  2. За проблеми с изпълнение на проекта и изтичане на води, сигнали подават и неправителствени организациии и граждани. На  сигнал от председателя на „Движение с екологична насоченост“ РИОСВ – Стара Загора отговаря с писмо изх.№ КОС-23-2158/26.05.2016 г. следното:

„ Извършен е оглед под северната дига на рекултивираната част и ретензионния басейн, установи се следното:

–          Констатира се изтичане на води, вливащи се в бетонирана канавка в участъка между северната дига на рекултивираната част и ретензионния басейн;

–          При извършен оглед под ретензионния басейн се установи изтичане на води с неизяснен характер от засипан с баластрен материал изкоп, находящ се на около 150 м от ретензионния басейн, водите се вливат в дере II категория, след бетонираната канавка. От тръбата предназначена за отвеждане на повърхностни води от двете съоръжения, също има изтичане.

При проверката са дадени следните предписания:

– За предприемане на мерки за недопускане изтичане на води в бетонираната канавка и в дерето от участъка между северната дига и ретензионния басейн, както и от участъка находящ се на 150 метра от ретензионния басейн.“

Управляващият орган на ОПОС 2007-2013 г. налага финансова корекция на Община Ямбол с писмо изх.№08-00-248/26.07.2016 г. и НЕ верифицира разход в размер на 2 917 690,87 лв поради изтичане на замърсени води.  Община Ямбол завежда дело №491/2016 г. в Административен съд- Стара Загора срещу финансовата корекция. Делото е прекратено с подписване на Извънсъдебно споразумение и УО на ОПОС верифицира сумата. Но защо?

От писмо на МОСВ изх.№ ЗДОИГ-58/30.10.2017 г. става ясно, че УО на ОПОС е верифицирал сумата след писмо вх.№05-08-3190 от 17.01.2017 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда и писмо вх.№05-08-160 от 18.01.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

В писмо вх.№05-08-160 от 18.01.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ изрично е описано, че дирекцията е изразила становище за приемане на дейностите по рекултивация и изграждане на РЦУО-Ямбол при условия, за последващо изпълнение (???),с цел максимално ограничаване степента на въздействие на РЦУО – Ямбол върху повърхностните води. А именно:

„Да се предприемат действия за преустановяване на инцидентното дрениращите води от стената на съществуващото старо депо и тяхното  смесване с повърхностните води в бетоновата канавка и отводнителния канал, за да не се допуска тяхното замърсяване.“

Има ли по добър мотив да се изпълнят дадените предписания от задържаните почти 3 000 000 лв???

Явно по добър мотив е „при условия, за последващо изпълнение  да се предприемат действия“ !!!

Извод: УО на ОПОС 2007-2013 г. е наложило финансова корекция в размер на 2 917 690,87 лв на 26.07.2016 г. с условие, че „До установяване на причината за изтичане на дренажни води, сумата няма да бъде възстановена.“ Въпреки, че видно от  писмото та БДИБР от 18.01.2017 г. , продължава да стои като нерешен този проблем, УО на ОПОС верифицира посочената сума.

Мръсните води продължават да текат и факт за това е сигнал от 4.12.2017 г. в РИОСВ Стара Загора, подаден от Димитър Димитров от с.Дражево с приложен снимков материал, както и множество други сигнали подадени оттогава до днес освен за изтичане на огромно количество инфилтратни води(в момента са около 100-150 литра в минута), така и за непоносимите миризми достигащи до околните населени места включително и до магистрала Тракия.

Има подадени сигнали и за шум от тракащи камиони както на сметището така и на площадката в съседство на фирма „Сорт комерс“.

Въпросната площадка на „Сорт комерс“ и имотите намиращи се в съседство на нея са в ужасно състояние от пилеещи се  от нея отпадъци и огромно количество складирани на същата площадка отпадъци с неизяснен произход! Говори се, че една немалка част от тези отпадъци (почти 250 ТИР-а) са „внос“ от чужбина?! А какъв ли е произхода им и с каква цел са „доставени“ тук???

С писмо №РД-09-287:ПУ-03-6/10.10.2017г. на басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. Съобщават: на 25.07.2017г. бе извършено мониторингово изследване на повърхностни отпадъчни и подземни води в района на регионалния център за управление на отпадъците гр.Ямбол (РЦУО-Ямбол). Площадката попада в брезовско-ямболска зона… в подземно водно тяло BG3D0000K2030 и BG3G00000NQ015.
Наблюдава се превишаване на стандарти (съгласно Наредба№1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води/ДВ,бр 87 от 2007г., изм ДВ бр.28 от 2013г., посл. Изм. И доп. ДВ, бр.102 от 2016г./) и прагови стойности (определени по реда на чл. 118б от закона за водите) за анализираните показатели за подземни води, както следва:

  • Пиезометър №3- превишаване на стандарти на показателите:
    -хлориди – 471mg/l (стандарт – 250 mg/l).

-олово – 28 μg/l (стандарт – 10μg/l).

-желязо – 8028μg/l (стандарт – 200 μg/l).

… можем да направи заключение, че въздействие върху подземни води вероятно оказва рекултивираната и закрита клетка на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол… Комисията установява, че около мястото посочено във Ваше писмо (на около 150м от ретензионния басейн) е налице изтекло минимално количество води. Мястото на изтичане на водите е засипано с баластрен материал. В района се наблюдава и малък заверен участък със следи от животни… Води с такива стойности не е разрешено да изтичат от площадката на депото, което е регламентирано в Комплексно разрешително (КР) на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен, и Стралджа №225-Н0/2008г. Като Операторът/ Притежател на комплексно разрешително – Община Ямбол, гр.Ямбол, следва да предприеме необходимите действия съгласно съответните условия от издаденото Комплексно разрешително (КР) на Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, сливен и Стралджа №225-Н0/2008г…. БДИБР счита, че Община Ямбол като Оператор на комплексно разрешително следва да предприеме необходимите десйтвия и да осигури улавянето на тези води и използването на инфилтрата само за оборотно оросяване на тялото на депото. А това не може да стане защото старото сметище и дъното на зачакаления участък (150м.) също няма изолация на дъното (тъй нареченият дренаж). Течът може да се спре ако се изгребе старото сметище както в Габрово (при това че Ямболското е в басейна на р. Тунджа).

Сигнализираме за това, че:

1. Реализираният проект е с  отрицателен ефект върху публичните финанси /разходи/ на ЕС, тъй като са разходвани средства в размер на 7 548 073.96 лв., но не е постигната основната цел на проекта и  замърсяването на околната среда / в частност на водите/ продължава!!!

2. Неправомерно е възстановена на община Ямбол сумата от 2 917 690.87 лв, по наложена финансова корекция, тъй като проблемът с изтичане на дренажни /мръсни/ води от старото депо не е изяснен и към момента е актуален. Кой от УО на ОПОС си „затвори очите и възстанови неправомерно почти 3 000 000лв???

  1. 3.  Върху незаконното старо сметище е издигната подпорната стена на новата Клетка 1. От протокол №38 на общото събрание на регионалното сдужение „Регионален център за управление на отпадъците район Ямбол” от 04.12.2017г. : „Клетка 1 се запълва бързо и трябва да се обсъди какво ще се прави за напред” Това означава, че устойчивостта на проекта е провалена!!! Община Ямбол обяви търг за 320 000лв. без ДДС за източване, транспорт и пречистване на инфилтратни води от  регионалното сметище (Становището на Басейнова дирекция Пловдив е коренно противоположно, а и в сключения договор за оператор на депото е заложено съвсем друго!!!) – такова чудо няма в технологията на експлоатацията, както и това че липсващата изолация под старото сметище е екологична катастрофа!

Всичко това доказва, че мястото му е определено неправилно, а самото сметище е в аварийно състояние от деня на въвеждането му в експлоатация!!!

Уважаеми г-н Цацаров,

Уважаеми г-н Гешев,

Разчитаме на обективна и своевременна проверка от Ваша страна на изложените факти от нас. Моля при констатирани нередности да предприемете законовите мерки спрямо отговорните лица.


                        С уважение:   Александър Петров 

                                               Борислав Пехливанов

                                               Каньо Канев

                                               Иван Кърцъков

                                               Красимир Стойчев

                                               Рафаел Калдерон

                                               Димитър Димитров (ДЕН)

About the Author :