Сигнал за осъден общински съветник

Yusein HasanДо председателя на ЦИК София

г-жа Ивилина Робинсън

До председателя на ОИК Ямбол

г-жа Екатерина Янева

До председателя на ОбС Ямбол

г-н Данаил Ибришимов

До Юсеин Хасан Ахмед

общински съветник в ОбС Ямбол

 

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно:

НОХД No 174/2016, IV състав

Подкуп

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЯМБОЛ

Ю.Х.А.

Докладчик:
ВАСИЛ М. ПЕТКОВ

Присъда от 12.9.2016г.
Ю.Х.А.
Мотиви от 12.10.2016г.

            Уважаема г-жо Робинсън,

            Уважаема г-жо Янева,

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Уважаеми г-н Ахмед,

            На 07.12.2017г. с решение № 219 ВКС на РБългария се е произнесъл по въпросното дело. На интернет страницата на ЯОС все още не е видно дали решението е в законна сила, но от справка за движението на делото е видно, че то е влязло в законна сила на 7.12.2017г. !!! Публична тайна е, че подсъдимия по делото е Общински съветник в Община Ямбол. Надяваме се, че това е известно и на вас!!!           

            Според ЗМСМА:

            Чл. 30. …

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 69 от 1999 г., в сила от 03.08.1999 г.) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

  1. (доп. – ДВ, бр. 85 от 2000 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г.) когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;

Ако присъдата е такава, то това означава, че от 07.12.2017г. осъдения не може и не трябва да е общински съветник, и в бонус – да получава и заплата от НАШИТЕ ДАНЪЦИ!!!           

            Още повече, че въпросното дело е част от „Актуален списък на делата във ВКС, свързани с корупционни престъпления (мерки 20 и 21 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка)“:

–        http://www.vks.bg/Press%20Office/dela_op_kp/2017_03_vks_kp.pdf

Уважаема г-жо Робинсън,

            Уважаема г-жо Янева,

            Уважаеми г-н Ибришимов,

            Надяваме се да извършите проверка на изнесеното от нас, като ако то се окаже вярно да предприемете незабавни действия съобразно закона и правомощията Ви!!!

                        С уважение:   Александър Петров

                                               Борислав Пехливанов

                                               Каньо Канев

                                               Иван Кърцъков

                                               Красимир Стойчев

                                               Рафаел Калдерон

About the Author :