Общинският съветник Мариета Сивкова търси съдействие за депото от общинските съвети на “Тунджа”, Сливен, Стралджа и Нова Загора

Marieta SivkovaДО ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТИТЕ

СЛИВЕН И ЯМБОЛ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА ОБЩИНИТЕ

ТУНДЖА, СТРАЛДЖА, СЛИВЕН И НОВА ЗАГОРА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ГРУПИ

В ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ НА ОБЩИНИТЕ

ТУНДЖА, СТРАЛДЖА, СЛИВЕН И НОВА ЗАГОРА

КОПИЕ: ДО МЕДИИТЕ

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ГРУПИ В ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ,

На общо събрание на Регионално сдружение „Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол“, проведено на 4.12.2017 г.,  проблемът с бързото запълване на Клетка 1 е поставен от кмета на Сливен. Запълването на Клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ямбол, към 31.12.2017 г.,  е над 70%, изчислен по данни получени от РИОСВ- Стара Загора. Общините проучват   варианта за строителство на нова Клетка 2, която е с още по- малък капацитет от сегашната Клетка 1 и ще се запълни още по- бързо.

На заседанието на Общински съвет – Ямбол на 31.01.2018 г., в качеството си на общински съветник, направих предложение за изготвяне на Анализ на състоянието на депото и разглеждане на варианти за бъдещо  управление на отпадъците, в контекста на предложението на кмета на Ямбол, пред кметовете на другите общини, за разглеждане на варианти – строителство на клетка 2, строителство на завод за отпадъци и транспортиране на отпадъка на други депа, а защо не и други възможности.

Предложението ми не бе прието.

Тъй като считам, че не е целесъобразно да се пристъпва към каквото и да е решение, без да е изготвен Анализ на извършеното досега и последиците върху околната среда от действащата Клетка 1 и рекултивираното старо сметище на Ямбол, както и анализирани различни варианти за бъдещо управление на отпадъците,

СЕ ОБРЪЩАМ КЪМ ВАС,

защото ТЪРСЯ ПОДКРЕПА за изготвяне на такъв Анализ от другите общини в Сдружението – “Тунджа”, Стралджа, Сливен и Нова Загора, тъй като в Ямбол има категоричен отказ това да се направи. Смущава изтичането на голямо количество мръсни води (инфилтрат), който се източва и транспортира за пречистване в ПСОВ Сливен. Това струва на гражданите хиляди левове, а няма обяснение  за този непредвиден разход.

Моля да проучите проблема и  съдействате  за изготвяне на такъв анализ.

Прилагам извадка от изказването ми на заседанието на Общински съвет Ямбол и линк към Протокола от заседанието на Общински съвет :

http://yambol.bg/общински-съвет/документи/решения-и-протоколи/файл/29%202018_ХХІХ_31.01.18.htm

ПРОТОКОЛ № ХХІХ

Днес, 31.01.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И – 0012/24.01.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет – Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 31.

…………………..

ПО ТОЧКА ВТОРА – Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

…………………..

Сивкова – Имам конкретно предложение към бюджета, защото има проблем, който не е разгледан в него и трябва да започнем да говорим по този въпрос – В капиталовите разходи да се включи нов обект: Изготвяне на Анализ на експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол, на въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и на технико-икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците след закриване на Клетка 1 на стойност 30 000 лв.

Мотиви към предложението: На общото събрание на Регионалното сдружение „РЦУО”, проведено на 4.12.2017г. е поставен остро въпроса за бързото запълване на клетка 1 и какви действия следва да се предприемат. Капацитетът на клетката е 227 000 т., а срокът за експлоатация е 5-6 г. От м. декември 2015г. до 9.10.2017г. в клетката са депонирани 109 459.180 т. отпадъци и 36 671.380 т. земна маса за запръстяване. Това представлява 70% от капацитета на клетката. При депониране с такова темпо, до средата на 2019 г. ще е запълнен капацитета на клетката и тя ще трябва да се закрива и рекултивира. От 5.6г., стават реално 3.5-4 г. И Община Ямбол вече има проблем за решаването на който ще трябват пари. В този бюджет не виждам да има нещо предвидено за решаване на този проблем, той дори не се коментира. На заседанието кметът на Ямбол предлага три варианта за излизане от ситуацията, които явно е обмислил и е преценил: Проектиране и изграждане на клетка; Изграждане на завод за отпадъци; Транспортиране на отпадъците до други депа.

Независимо, че на общото събрание са решили да се обсъди варианта за строителство на клетка 2 считам, че мястото е в Общински съвет да обсъдим посочените от кмета, а и други варианти за бъдещо управление на отпадъците, след закриване на клетка 1. Причината да повдигам въпроса са известни проблеми, които се появиха при експлоатацията на клетка 1 и мониторинга на рекултивирано старо сметище. Те може да се анализират в предложения доклад, а информацията да ни помогне заедно да направим най-добрия избор. Очаквам да получим информация защо изтичат толкова голямо количество мръсни води – инфилтрат, от старото и ново сметище в ретензионния басейн и защо гражданите на община Ямбол плащаме 130 000 лв. годишно, за източването му и извозването в ПСОВ Сливен. Този инфилтрат трябваше да е в малки количества и да се ползва за оросяване на отпадъците в клетка 1. Сега текат 12 500 куб. м годишно, които плащат 5-те общини, само от клетка 1 и още повече тече от Старото сметище – 13 500 куб.м., което плаща само Община Ямбол. Тече мръсна вода в повече от падналите валежи. Очаквам да получим информация и за състоянието на Старото сметище, което бе рекултивирано, но мръсните води попиват в основата и вероятно замърсяват подземните води, според писмо на РИОСВ Стара Загора.

Очаквам да получим информация дали факта, че регионалното депо е изградено върху извор – некаптиран, не е фактор за завишеното количество инфилтрат, макар че при качествено изпълнение на СМР, не би било допустимо. Очаквам да получим информация за замърсителите на въздуха, тъй като е притеснителна информацията в Годишният доклад по околна среда за изпълнение на дейностите по КР през 2016 г. на община Ямбол. Очаквам да получим информация дали евентуален строеж на Клетка 2, която ще е с капацитет 169 000 т. ,по-малко от сегашната, и с това темпо тя ще се запълни за 1.5- 2 години, е най- доброто решение. Считам, че след като обсъдим обобщената и анализирана от експерти информация, можем да вземем решение как ще управляваме отпадъците си занапред.

Конкретното ми предложение е за промяна в приложение № 4 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи, в параграф 53, дейност 619 “Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие”, обект: Проектиране на социална и техническа инфраструктура – да се намали стойността с 30 000 лв., т.е от 276 400 лв. да стане 246 400 лв. Да се включи нова дейност 627 „Управление на дейности по отпадъците” и Нов обект: Изготвяне на Анализ на експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол, на въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и технико-икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците след закриване на Клетка 1 на стойност 30 000 лв.

 

Инж. Мариета Сивкова, общински съветник от БСП

 в Общински съвет – Ямбол

 

About the Author :