Сигнал за план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване

SAM_2523До Сотир Цацаров

Главен прокурор на РБ

До Дойчин Дойчев

Ямболска окръжна прокуратура

До националните медии

До Ямболските медии

До ГЕРБ – София

 

С И Г Н А Л

за проверка

от Инициативен комитет  „Да спасим град Ямбол от Кмета“ и група граждани

гр.Ямбол ул.“Н.Петрини“ 37

Относно:

Решение на Общински съвет Ямбол

За одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.

            Уважаеми г-н Цацаров,

            Уважаеми г-н Дойчев,

            Уважаеми дами и господа от медиите,

            На 29.12.2017 г. се проведе сесия на ОбС Ямбол. Като точка в дневния ред на сесията бе и предложението на кмета на община Ямбол Георги Славов за „Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.“

            В хода на дебатите по въпросната точка ЛЪСНА ЕДНА ДЪЛГО СПОТАЯВАНА ИСТИНА – КМЕТА ГЕОРГИ СЛАВОВ Е ПРОТЕКТИРАЛ УМИШЛЕНО БИЗНЕСА ЗА СМЕТКА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПРИ ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА СМЕТ?!?!?! Или друго яче казано – той умишлено е подвел без или със знанието им общинските съветници да приемат решение за 2016 и 2017 година В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА И ВЪВ ВРЕДА НА ГРАЖДАНИТЕ ?!?!?!

            ИЛИ ОНАГЛЕДЕНО:

–        АКО СИ ЗАЯВИЛ Контейнер тип “Бобър” 1100 литра ежедневно (365 дни) – плащаш около 3 000 лв, а Гражданите те „ДОФИНАНСИРАТ“ С ОКОЛО 6 000 ЛЕВА !!!

–        АКО СИ ЗАЯВИЛ ДВА БРОЯ  Контейнери тип “Бобър” 1100 литра ежедневно (365 дни) – плащаш около 6 000 лв, а Гражданите те „ДОФИНАНСИРАТ“ С ОКОЛО 12 000 ЛЕВА !!!

–        АКО СИ ЗАЯВИЛ ТРИ БРОЯ  Контейнери тип “Бобър” 1100 литра ежедневно (365 дни) – плащаш около 9 000 лв, а Гражданите те „ДОФИНАНСИРАТ“ С ОКОЛО 18 000 ЛЕВА !!!

            КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ПОЛЗВАШ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ТЕ „ПОДПОМАГАТ“?!?!?!

            ТАКСА СМЕТ, КАКТО ВСЯКА ЕДНА ТАКСА Е ТАКАВА И ТЯ ЗА ВСЕКИ ЕДИН, КОЙТО СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ НЕЯ ЗАПЛАЩА СЕБЕСТОЙНОСТТА И, А НЕ СЪФИНАНСИРА, КОЙТО И ДА Е ДРУГ !!! ВСЕКИ СИ ПЛАЩА ЗА СОБСТВЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И …. СПРЯМО ИМОТА, КОЙТО ПРИТЕЖАВА, А НЕ И ЗА ДРУГИТЕ, КОИТО СПОРЕД КМЕТА ТОЙ ЛИЧНО РЕШИЛ ДА ГИ „ПОДПОМОГНЕ“ СПОРЕД САМОПРИЗНАНИЯТА МУ В ИЗКАЗВАНЕТО НА СЕСИЯТА???

            ВЪПРОСИТЕ СА ДВА:

  1. 1.      КМЕТА ГЕОРГИ СЛАВОВ Е ПОДВЕЛ УМИШЛЕНО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ БЕЗ ТЯХНОТО ЗНАНИЕ, С ЦЕЛ НАБАВЯНЕ НА ОБЛАГА НА ТРЕТИ ЛИЦА, И ТЕ СА ПРИЕЛИ ВЪПРОСНИТЕ РЕШЕНИЯ?
  2. 2.      В УСЛОВИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ГРУПА КМЕТА ГЕОРГИ СЛАВОВ И ГЛАСУВАЛИТЕ СЪС „ЗА“ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СА ПРИЕЛИ ВЪПРОСНИТЕ РЕШЕНИЯ В ПОЛЗА НАБАВЯНЕ НА ОБЛАГА НА ТРЕТИ ЛИЦА?

            Ето накратко самопризнанията от стенограмата на заседанието от сесията на ОбС Ямбол на кмета Георги Славов, както и опонирането му от страна на общинския съветник Мариета Сивкова:

            „ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

            Славов – … Факт е, че спрямо 2016 г., спрямо 2017 г., цената за вдигане на съд за бизнеса, разбирайте дали ще бъде тип бобър по-голям или по-малък съд за отпадъци се променя, но не, защото има някаква промяна в нормативна база, промяна в договорите, които сме сключили с фирмите, които изпълняват тази услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, а и почистване на териториите, а защото 2016 и 2017 г. с решение на ОбС е приета една по-ниска стойност, която за мен, а и за всички останали беше и е реверанс към бизнеса в Ямбол. Реалната сума, която трябва да бъде събирана, спрямо предложената цена на услугата от изпълнителите на тази услуга такива, каквито са избрани след законно проведените обществени поръчки за избор на изпълнител на такъв вид услуга, както е оказано по закон е тази, която предлагаме на вашето внимание за 2018 г. предните две години, цената е била по-ниска и това е било моето предложение като опит за подпомагане, може и да е малко, на бизнеса.

            Пак казвам нищо не се е променило в предходните години. Просто с мое предложение и с решение на ОбС таксата беше два пъти и половина по-ниска.

         Сега е такава, каквато ни я е предложил конкретния изпълнител на конкретната услуга.

Тази разлика, ако се питате от къде е била плащана, тя е била плащана от всички суми, които са плащали всички граждани и бизнес на Ямбол, и е била своеобразна форма, реверанс подпомагане на бизнеса. Онова, което масово се наслагва в публичното пространство, че едва ли не ние като много по-неумееща да управлява средствата община и персонално кмета, трябва да се поучим от опита на Сливен. защото в Сливен промилите за финансиране на такса битови отпадъци и такса смет, т.е. и план-сметката на такса битови отпадъци са по-малки от тези, които ние сме приели в община Ямбол.            …

Според закона този, който генерира отпадъците, трябва да заплати за съответната услуга и парите за това идват от такса битови отпадъци и съответната план-сметка, която ги разпределя.

            Сивкова – Като продължение на това което каза г-н Славов, с промяната на закона действително план-сметката трябва да стои на сайта един месец, а наредбата трябва да се приеме до март следваща година. Колкото до тава, че спонсорираме бизнеса за 2016 и 17г., контейнера Бобър е бил 3542 лв. при ежедневно извозване, а за 2018 се предлагат 9044 лв. при ежедневно събиране. Аз разбирам, че досега се правили реверанс към бизнеса и гражданите са плащали разликата между реалната стойност, която е предложена от изпълнителя на поръчката, две години по ред. Едни свежи пари сме давали като някакъв реверанс, с решение на ОбС, без да ни се даде цялата картина.

         Това е изкл. скандално, подвеждане на ОбС.           

Прилагаме линк към стенограмата от заседанието от 29.12.2017г., както и файлове с дебатите на сесията и отделно по точката за „Одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.“ и линк към изказването на кмета на сесията:

http://www.yambol.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/28%202017_%D0%A5%D0%A5V%D0%86%D0%86%D0%86_29.12.17.htm

https://www.youtube.com/watch?v=onWF9zCS_q8&feature=youtu.be

С казаното до тук изразяваме нашите съмнения, че приетите такси за предоставяне на посочените услуги НЕОТРАЗЯВАТ реалните разходи за предоставяне на услуга и няма направени калкулации от администрацията, които да доказват предложените размери.

 Изказването на кмета, че ФИРМАТА МУ Е ПРЕДЛОЖИЛА РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ И ТОЙ ГИ Е ПРИЕЛ, явно без съмнение и извършена проверка, ни притеснява и НИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ТВЪРДИМ, че се нанася щета на бюджета на община Ямбол, като на фирмата изпълнител се разплаща недоговорена сума за извършване на услугата.

В потвърждение на това е и факта, че НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА Е ПУБЛИКУВАН САМО ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА УСЛУГАТА, НО НЕ И ЦЕНОВОТО ИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКВОТО Е ИЗИСКВАНЕТО НА ЗАКОНА (ЗОП – Закон за обществените поръчки) ЗА ДА МОГАТ ГРАЖДАНИТЕ ДА БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОВА КОЛКО И ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ ПЛАЩАТ!!!

Моля да извършите проверка и предприемете необходимите действия.

 

В очакване на резултатите от проверката на сигнала ни:

                                   С уважение:   Александър Петров …………………………….

                                                           Борислав Пехливанов…………………………

                                                           Каньо Канев……………………………………….

                                                           Иван Кърцъков…………………………………….

                                                           Красимир Стойчев……………………………………..

                                                           Рафаел Калдерон……………………………………

                                                           Катя Георгиева ОбС Ямбол ……………………………………

About the Author :