Сигнал до председателя на Сметната палата по повод решението за теглене на 17 млн. лева общински дълг

DSC09632ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

НА Обл. ЯМБОЛ 

ЖАЛБА

   От група граждани

 ПРОТИВ: Решение по т.8 от дневния ред, взето на XXVII-то заседание на ОБС Ямбол от 08.12.2017 г

Правно основание чл.10 от ЗОД ?(Закон за общинския дълг) и чл.45, ал.4 от ЗМСМА (Закон за местното самоуправление и местната администрация)

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

На XXVII-то заседание на ОБС Ямбол от 08.12.2017 г. с Решение по т.8 от дневния ред бе взето следното решение:

Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг /ЗОД/:

издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД, размер на облигационния заем – 17 000 000 лева. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност (бъдещи и неразплатени), съгласно Инвестиционен план (Приложение № 1), както и други, одобрени от Общински съвет-Ямбол в капиталовия списък на бюджета на общината.

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД, валута на дълга – лева.

3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД, вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия на общински ценни книжа – облигации.

4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД, начин на обезпечаване – трети по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Ямбол с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. “б” от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община – първостепенен разпоредител с бюджет, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Ямбол, водена в „Общинска банка“ АД, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Ямбол, в случай че сметката бъде преместена в друга банка.

5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД, условия на погасяване – Емисията е със срок до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

5.1. Срокът за плащане на главницата е до 10 години с 2 години гратисен период.

5.2. Начин на издължаване на главницата – на 20 вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, разпределени както следва: 19 равни вноски всяка от която за сума, която се дели на 17 000 на число два знака след десетичната запетая и една последна изравнителна вноска за окончателно погасяване.

5.3. Амортизационните плащания се правят два пъти годишно, на 1-во число на месец април и на 1-во число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период на емисията. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден.

5.4. Лихвените плащания се правят два пъти годишно, на 1-во число на месец април и на 1-во число на месец октомври всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден.

5.5. Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е „Централен депозитар“ АД.

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, плаващ лихвен процент, формиран като основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта).

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни и други разходи, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации:

7.1. За извършване на услугата „Инвестиционно посредничество“ от финансов  посредник – до 10 000 (десет хиляди) лева;

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – по Тарифа;

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката;

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, други:

8.1. Брой облигации – 17 000 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 (хиляда) лева. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

8.2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината;

8.3. Права, които облигацията дава – Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане);

8.4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД;

8.5. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно – заемът за сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от 17 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

8.6. Началната дата за записване на облигациите се определя от кмета на общината, след сключване на договор с финансов  посредник;

8.7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата;

8.8. Кметът на общината може да удължи еднократно началната дата и/или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца от срока по т. 8.7.;

8.9. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;

8.10. Набирателна сметка – паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност;

8.11. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, той издава „Удостоверение за притежание на ценни книжа“ на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;

8.12. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 17 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до една седмица от окончателния край на записването;

8.13. Обратно изкупуване на облигациите – възможно по инициатива на издателя след петата година от датата на издаване, след решение на Общински съвет-Ямбол. Това може да се направи на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 1 020 000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 15 000 000 лева;

8.14. Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от „Централен депозитар“ АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД);

8.15. Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

8.16. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с финансов  посредник, който да изготви Проспект за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение;

8.17. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред – на електронната страница на Община Ямбол и при избрания финансов посредник.

8.18. Задължава кмета на Община Ямбол да внася отчет в Общински съвет – Ямбол на всяко шестмесечие за етапа на изпълнение на взетото решение.

Считаме горното Решение на ОБС Ямбол за неправилно и незаконосъобразно, тъй като не са изпълнени особените изисквания на ЗОД и по точно разпоредбите на чл.14 и чл.15 от същия, които касаят именно производството /процедурата/ и дейностите, които следва да се извършат преди да бъде взето то.

По смисъла на чл.14 от ЗОД Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

            Проектът да е от полза на местната общност; 1.Съгласно чл.14 от ЗОД предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на четири подробно визирани в закона условия ,които в случая не са налице.

1.На общественото обсъждане и в Предложението до общински съвет, не е представен един цялостен ПРОЕКТ, а са представени  15 ОТДЕЛНИ ПРОЕКТА/ОБЕКТА. Налице е разлика между броя на обектите представени в отправената покана за обществено обсъждане- 14 на брой, и тези, представени на самото обществено обсъждане- 15 на брой.

2.Предложението не е  придружено от пълно описание на проекта – наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

2. В Предложението до общински съвет не е представено ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА / цялостен, един проект/.  В Приложение №1 към предложението, са представени по отделно, описания на 15 обекта.

В Приложение №1 не са представени технико- икономическа обосновка  и социално икономически анализ на ПРОЕКТА.

Нарушенията,допуснати от общинската администрация ,при описанието на конкретните обекти са следните:

1.НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГР. ЯМБОЛ

На лице е несъответствие между представения проект за Изграждане, реконструкция и модернизация на уличното осветление на гр.Ямбол, на общественото обсъждане и в Предложението/ в Приложение №1/- а именно:

В протокола от общественото обсъждане на стр.10/ в средата/ е записано:

„С подмяна на една част от кабелната мрежа, една част от стълбовете…..“

Коментира се частично изпълнение на проекта.

В Предложението- описанието е за цялостно изпълнение на проекта.

Не е представена технико – икономическа обосновка на проекта.

Няма описание на дейностите, които ще се извършат и техническите параметри на изпълнението. Не може да се добие представа в какво ще се състои изграждането на уличното осветление, в какво  ще се състои реконструкцията на уличното осветление и  в какво се състои модернизацията  на уличното осветление. Няма описани технически параметри на изграждането на ново улично осветление, реконструкция на съществуващото улично осветление и модернизацията. Не е описан размер на необходимите средства, който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

Няма конкретика на инвестицията- техническа и икономическа, а общи описания.

2. НАИМЕНОВАНИЕ:ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНОБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

На стр.5 от Приложение №1 / първи абзац, последно изречение/ е записано, че „ проектът предвижда да бъде реализиран на етапи“.

Направено е описание на целият обект/проект,  а  не само на конкретния проект, който ще се реализира, и който представлява етап или няколко етапа от обекта. Не са описани етапите, които са предмет на финансиране от средствата от общинския дълг,  не е ясно с какви технически параметри са  и на какви стойности.Не е представена технико – икономическа обосновка на проекта.

Няма описание на  техническите параметри на изпълнението. Не е посочен размера на необходимите средства, който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

3.НАИМЕНОВАНИЕ:РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ.“ЗЛАТЕН РОГ“ И УЛ.“ДимитърБлагоев“, и тротоар по ул.“Златен рог“ до северната граница на ж.к.“Златен рог“

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на реконструкцията, която се предвижда. Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

4.НАИМЕНОВАНИЕ: ПАРКИНГ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КВ.61 ОТ ПУП-ПРЗ НА ЦГЧ -ГР.Ямбол – междублоково пространство на север от ул.“Каранова“

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на  благоустрояването и новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

5.НАИМЕНОВАНИЕ: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПАРКИНГИ В К.14 ПУП- ПРЗ НА ЦГЧ ГР.ЯМБОЛ- МЕЖДУ УЛИЦИ „СПАРТОК“, „ПРЕСЛАВ“ И „СТРАХИЛ“

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Не са описани  видовете дейности, които се предвиждат да се изпълнят и  няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на  строителството, което се предвижда. Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

6.НАИМЕНОВАНИЕ: ОСНОВЕН РЕМОНТ/ РЕКОНСТРУКЦИЯ/ НА ЦГЧ-2. ВКЛЮЧВА………………….

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на реконструкцията, която се предвижда. Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

7.НАИМЕНОВАНИЕ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ И КЪТ ЗА ОТДИХ: МЕЖДУ……………..ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Не са писани  видовете дейности, които се предвиждат да се изпълнят и  няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на  строителството, което се предвижда. Не са описани   етапите от обекта, които ще се изпълняват и финансират със средства от поетия дългосрочен дълг, а следва да са ясни, след като е посочено етапно строителство.Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим, за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

8.НАИМЕНОВАНИЕ: РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“КРАЙРЕЧЕН БУЛЕВАРД“ И УЛ.“ТЪРГОВСКА“. ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхватите на ремонта, на рехабилитацията и на реконструкцията, които се предвиждат. Не са описани   етапите от обекта, които ще се изпълняват и финансират със средства от поетия дългосрочен дълг, а следва да са ясни, след като е посочено етапно строителство.   Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

9.НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ КРЪСТОВИЩА КАКТО СЛЕДВА: 1 ЕТАП- КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „ТЪРГОВСКА“ И УЛ.“ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, 2 ЕТАП – КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ.“СИЛИВРИЯ“ И УЛ.„ГРАФ ИГНАТИЕВ“

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на   новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим ,за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

10. НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ КРЪСТОВИЩА КАКТО СЛЕДВА: 1 ЕТАП- КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БАКАДЖИК “ И УЛ.“ТЪРГОВСКА“, 2 ЕТАП – КРЪСТОВИЩЕ НА   УЛ.„ГРАФ ИГНАТИЕВ“ И УЛ.“КРАЛИ МАРКО“

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на   новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

11.НАИМЕНОВАНИЕ:ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.“ПРЕСЛАВ“, ЕТАП2 – ОТ УЛ.“ТИМОК“ ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ.“ОБХОДЕН ПЪТ ИЗТОК“, ГР.ЯМБОЛ

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на   новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

12.НАИМЕНОВАНИЕ:ПЪТНА ВРЪЗКА НА ПАРКИНГ ПРЕД ГРОБИЩЕН ПАРК НА ГР.ЯМБОЛ С ПЪТ III-5304/ ЯМБОЛ – КУКОРЕВО/ ПРИ КМ 1+295 ЛЯВО

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Не са писани  видовете дейности, които се предвиждат да се изпълнят и  няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на  строителството, което се предвижда.  Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

13.НАИМЕНОВАНИЕ: РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“РУЕН“ ОТ РТ 2082 ДО РТ 2133 ПО ПЛАНА НА ГР. ЯМБОЛ – КВ.“КАРГОН“ .ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Бланкетно са описани видовете строителни дейности по благоустрояване, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхватите на ремонта, на рехабилитацията и на реконструкцията, които се предвиждат. Не са описани   етапите от обекта, които ще се изпълняват и финансират със средства от поетия дългосрочен дълг, а следва да са ясни, след като е посочено етапно строителство.   Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

14.НАИМЕНОВАНИЕ: РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЕЛОАЛЕЯ И ПАРКИНГИ НА УЛ.“МИЛИН КАМЪК“ ОТ О.Т.79 ДО О.Т. 336 ПО ПЛАНА НА ГР.ЯМБОЛ АВРЕН. ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Бланкетно са описани видовете строителни дейности по благоустрояване, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхватите на новото строителство, на ремонта, на рехабилитацията и на реконструкцията, които се предвиждат. Не са описани   етапите от обекта, които ще се изпълняват и финансират със средства от поетия дългосрочен дълг, а следва да са ясни, след като е посочено етапно строителство.   Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

15.НАИМЕНОВАНИЕ: РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АЛЕЯТА, СВЪРЗВАЩА УЛ.“Д.БЛАГОЕВ“, УЛ.“БОРОВЕЦ“ С ОБХОДЕН ПЪТ ИЗТОК, ГР.ЯМБОЛ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАР И ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ

Не е представена технико- икономическа обосновка на проекта.

Описани са видовете строителни дейности, които се предвиждат да се изпълнят, но няма конкретни параметри и обем. Не може да се добие представа за обхвата на  благоустрояването и новото строителство, което се предвижда. Не е посочен размера на необходимите средства , който е необходим за да се обоснове нуждата от поемане на общински дълг в искания размер.

 Нарушен е чл.14 ал.3 от ЗОД,защото не е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта – всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

Не е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта, а именно: липсва описание на всички източници за финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс.

В Приложение №1 са описани Обекти от социалната и техническата инфраструктура, на община Ямбол, като в Предложението/ стр.1, 1 абзац , последно изречение/ е посочено, че Приложение №1 е пълното описание на всеки от проектите. От описаното става ясно, че по отделните проекти ще се финансират само строителни дейности. Съгласно ЗУТ, при изпълнението на инвестиционни проекти , освен строителните дейности, се изпълняват и такива по  авторски  и строителен надзор, както и проекти, свързани със самото въвеждане в експлоатация на обектите. Такива,обаче, не са описани в Приложение №1, че ще бъдат извършени. След като са част  от реализацията на инвестиционните проекти, считаме,че същите следва да бъдат описани в пълното описание на проектите и ако няма да се финансират със средства на дълга, следва да бъдат посочени другите източници за финансирането им.

Нарушена е и четвъртата алинея на чл.14 от ЗОД,а именно-проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

В Приложение №7 е  представен протокол с изброени входящи номера на внесени възражения, мнения и несъгласия за поемане на общински дълг, по повод направено обявление,  но не са приложени самите документи, като неразделна част от предложението.

Взетото от ОбС-Ямбол решение по т.8 противоречи на чл.17 ал.1 от ЗОД и чл.21 ал.1 т.10 ЗМСМА.ОбС-Ямбол не е взел изрично решение  за поемане на дълг, а само  издаване на облигации при условията на частно предлагане, което го прави неясно.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл.10 от ЗОД, молим Г-н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, да разпоредите извършването на одит  относно процедурата по приемането на решение по т.8, взето на XVII редовно заседание на ОбС-Ямбол, проведено на 08.12.2017г., и ако установите цитираните нарушения, да извършите предписание до Общинската администрация на гр.Ямбол за тяхното отстраняване.

На основание чл.45 ал.4 ЗМСМА, молим Г-н ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ, да осъществите правомощието си по контрол за законосъобразност на горепосоченият акт на ОбС-Ямбол. След като установите посочените от нас закононарушения, молим да върнете решението по т.8 за ново обсъждане в ОбС-Ямбол или да оспорите същото  пред АС-Ямбол.

 

 

 

 

 

 

About the Author :