Гражданско движение предлага намаление на такса смет

SAM_2523До   гражданите

       на община Ямбол

До   председателя

       на Общински съвет Ямбол

       Данаил Ибришимов

До   общинските съветници

       Общински съвет Ямбол

До   кмета на Община Ямбол

       Георги Славов

До   ямболските медии

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Гражданско движение “Да възродим Ямбол е нашата Обща кауза”

ОТНОСНО:„План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2018 г.

Уважаеми съграждани от Община Ямбол,

Уважаеми г-н Ибришимов,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Уважаеми г-н Славов,

Уважаеми дами и господа от медиите,

На 27 ноември 2017 г. кмета на Община Ямбол инженер Георги Славов публикува на интернет страницата на общината Предложение за определяне на таксата за битови отпадъци за 2018 г. След всички сигнали и информация изпратена до общината в предложението на кмета няма нищо различно от това, което е било до момента.

Затова предлагаме:

1. Размерът на такса смет (за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол) за 2018 г. да се приравни на този за община Сливен, а именно:

1.1. за жилищни имоти – общ размер 1.05‰, разпределен по услуги:

  • сметосъбиране и сметоизвозване – 0.42‰
  • поддържане и експлоатация на депо – 0.40‰
  • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.23‰

1.2. за нежилищни имоти – общ размер 1.50‰, разпределен по услуги:

  • сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰
  • поддържане и експлоатация на депо – 0.58‰
  • поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.32‰

Аргументите ни за това предложение са прости и ясни:

  • град Сливен е абсолютно съизмерим с град Ямбол;
  • и двата града ползват едно и също депо за отпадъци и плащат едни и същи такси за третиране и депониране на отпадъците!;
  • средното разстояние на град Сливен за транспортиране на отпадъците е по-голямо от това за град Ямбол!;
  • методиката за определяне на данъчната оценка и за двата града е еднаква.

2. Да се запазят досегашните единични цени за индивидуални контейнери (съдове) – няма никаква причина те да са завишени почти тройно за 2018 г. от плащаното до момента?!

според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

ТАКСА 2017 г.

ТАКСА 2018 г.

УВЕЛИЧЕНИЕ (В ПЪТИ)

1

Контейнер тип “Бобър”

1100

366

3 542.00

9 044.70

2,55

2

Контейнер тип “Бобър”

1100

183

1 771.00

4 509.96

2,55

3

Контейнер тип “Бобър”

1100

122

1 180.67

3 023.16

2,56

4

Контейнер пластмасов

240

122

229.49

651.48

2,84

5

Контейнер “Мева”

120

122

214.39

373.32

1,74

От изнесените до тук факти е видно, че макар и за първи мандат, кметът на Сливен се оказва по-добър мениджър на управлението на отпадъците от кмета на Ямбол – (трети мандат… и наскоро отпразнувал 10 години кметуване). По-добър – 2,5 пъти, е по-малък промила с който се облагат имотите в Сливен! А това означава че кметът на Сливен, за тази дейност, “отнема” от гражданите и от икономиката на Сливен 250% по-малко от кмета на Ямбол. Очевадно е.

Нека ви напомним, че е крайно необходимо обществените средства, парите на нас гражданите, да се разходват ефективно от местната власт. В противен случай тази власт, не е на нивото нито на нуждите, нито на интересите на обществото, и тя става опасна и вредна. Спрете да прахосвате парите ни! Това казваме ние. И като гражданско движение, посветено на Общата кауза Да възродим Ямбол, ние ще бъдем настойчиви и последователни в нашите искания ресурсът на тази огромна власт, концентрирана в местното самоуправление да се използва в интерес на всеки член на обществото, а не само на единици от него. Това е базисно условие за генериране на по-висок жизнен стандарт и на по-високи доходи за всеки наш съгражданин.

 

С уважение:

Александър Петров     ……………………….

Борислав Пехливанов ……………………….

Иван Кърцъков             ………………………

Каньо Канев                 ……………………….

Красимир Стойчев       ……………………….

Рафаел Калдерон         ……………………….

Росица Бакалова          ……………………….

Тодор Михайлов          ……………………….

Тодор Стоянов             ……………………….

Христо Христов           ……………………….

About the Author :