50 години висше образование в Ямбол

6Всяка годишнина е повод да погледнем назад в миналото да си припомним събитията и имената на хората, оставили трайни следи в историята и да им отдадем заслужена почит.

Учителският институт е създаден през 1964 г. с единствена  специалност „Механизация на селското стопанство”, като временно изпълняващ длъжността директор е Димитър Стоянов.

От 1965 до 1981 г. директор е Тодор Ангелов. Този период се характеризира с привличане на високо квалифицирани педагогически и инженерно-технически кадри.

През 1972 г. по предложение на Мария Рошманова, тогава член на ръководството на Ямболски окръг, се обособява като самостоятелна учебна институция.

През 1972 г. се приемат 60 кубински студенти за обучение на  учители по практика.

Градският съвет на Ямбол отрежда площадка от 20 дка, на която  се изгражда собствена база за практическо обучение и студентско общежитие. Институтът получава признание от Министерството на земеделието, Министерство на транспорта, Централната комисия по безопасност на движението.

Осъществено е професионално сътрудничество с Института по професионално техническо образование в Ленинград, Московския пътно-строителен институт, Педагогическия институт в Мюнхен.

IMG_1350 2Периодът, през който се бележи висок ръст в създаването на съвременната материална база, е 1981-1990 г. с директор Райчо Димитров.

През 1983 г. е предоставена новострояща се сграда на Института, приспособена за аудиторно и лабораторно обучение за целите на висшето образование. Започва изграждането и на учебно-производствена база, второ студентско общежитие и студентски стол.

През учебната 1986-1987 г. обучението вече е по 7 специалности с 1030 студента редовна и 300 задочна форма. През 1989 г. бе променен срокът на обучение от две на три години под ръководството на специалисти от МОН. В утвърждаването на институцията се включиха заместник директори и ръководители катедри: Атанас Добрев, Атанас Тодоров, Маргарита Пехливанова, Станчо Станчев, Дженка Бояджиева, Иван Драгов, Тодорка Баева, Султанка Купенова, Сийка Ташева, Димитър Тончев, Костадин Буюклиев, Веса Мирянова, Иван Янков.

През периода се полагат много усилия за повишаване научно-методичната квалификация на кадрите. В резултат защитава първият кандидат на педагогическите науки Мария Рошманова.

Годишно в квалификационната дейност в краткосрочни курсове се извършва обучение на над 500 преподаватели-инструктори за обучение на водачи на МПС от цялата страна. Поставя се началото на компютърното обучение. Създаден е Висш учебен комплекс, който е изнесена структура на Русенския университет „А. Кънчев” с директор проф. д-р Дженко Даскалов.

От 1989-1991 г. за директор е избран проф. д-р инж. Дженко Даскалов. Този период се характеризира с въвеждането на университетски организационни и структурни промени, необходими за висшето образование. Поставят се основите на академично сътрудничество с Русенски университет.

През периода 1991-1992 г. за директор е избрана доц. д-р Мария Рошманова. Разширява се сътрудничеството с Русенски университет, Софийски университет, ВИХВП – Пловдив. Продължава издигане на качеството на обучение и академичността. Обогатява се материалната база за обучение.

Особено развитие на научната дейност се осъществява при управлението на проф. инж. Иван Димитров – 1992-1999 г. Кадровата политика е в центъра на вниманието на ръководството. Привлечени са хабилитирани преподаватели от Русенски университет, Технически университет – София, ВИХВП – Пловдив, Софийски университет, Технически университет – Габрово и  др.

Създава се Научноизследователски сектор. Разработват се научни проекти, като голям брой от тях обслужват тематиката на зачислени докторанти. През този период се защитили докторска степен 7 преподаватели в Софийски университет, Русенски университет, Икономически университет – Варна, ИММ – София; УХТ – Пловдив  и  4 преподаватели са получили научно звание „доцент”.

С ПМС № 374 от 15.10.1997 г. Полувисшият институт се преобразува в Технически колеж към Тракийски университет с предмет на дейност подготовка на технически кадри и учители по 7 специалности.

През периода 1999-2007 г. за директор е избран проф. дтн инж. Георги Гайдажиев.

През този период с успешна акредитация от НАОА са програмно акредитирани 7 специалности, открити са 2 специалности и едно професионално направление. Извършена е акредитация от НАОА за преобразуване на Техническия колеж в Технически факултет.

През периода са разработени 32 научни проекта. Реализирани са проекти по Европейски програми „Леонардо да Винчи”, ФАР и др. 4 преподаватели са защитили ОНС ”доктор”, 1 – ОНС „дтн”. 4 преподаватели са получили научни звания „доцент” и 2 – „професор”.

Въведени са академични символи – знак на ТК, знаме, академично облекло – тога и ритуали – отбелязване на патронния празник – 11 май, откриване на учебна година, промоция на абсолвентите.

Лицензиран е от НАПОО – Център за професионално обучение за 20 професии.

През периода 2008-2011 г. управлението на Техническия колеж се осъществява от екип под ръководството на доц. д-р инж. Красимира Георгиева. Основните приоритети на управление са насочени към повишаване качеството на образование и обучение; стимулиране на научната дейност и израстване на кадрите, разширяване на международната дейност, разработване на проекти и др.

От учебната 2007/2008 г. се възобнови задочната форма на обучение. Проведе се периодично обучение на 1700 инструктори от цялата страна в условията на жестока конкуренция.

Кадровото развитие на академичния състав остава основен приоритет. В периода се обучават в ОНС ”доктор” – 8 преподаватели в РУ ”А.Кънчев”, Тракийски университет, ТУ – Габрово, БАН , ТУ – София, ИПФ – Сливен, УХТ– Пловдив. 4 преподаватели защитиха докторска степен в ТУ – София и РУ„Ангел Кънчев“ и 4 – получиха научно звание „доцент”.

През 2008 г. стартира реализирането на мобилност на студенти и преподаватели по програма „Еразъм”. Сключени са договори за реализиране на мобилност с университети във Великобритания, Германия, Гърция, Румъния, Словения, Турция и Чешка република.

На 25.11.2011 г. в ДВ № 93 Технически колеж – Ямбол е преобразуван във Факултет “Техника и технологии” в структурата на Тракийски университет. Обучението става 4 години за ОКС “БАКАЛАВЪР” и професионална квалификация “инженер”.

От декември 2011 г. Факултет “Техника и технологии” се ръководи от доц. д-р инж. Красимира Георгиева – Декан. Зам. декан по учебната дейност е доц. д-р инж.Таня Пехливанова; Зам. декан по Международната, научна и административна дейност е доц. д-р инж.Златина Казлачева; Секретар на ФТТ – доц. д-р Маргарита Пехливанова; Ръководител Следдипломна квалификация и ЦПО е доц. д-р инж.Станчо Станчев.

Всички професионални направления и специалности са акредитирани за ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Извършва се обучение за ОКС „бакалавър“ на 740 студенти и ОКС „магистър“ – 132 студенти по професионални направления и специалности: Машинно инженерство: Специалности „Автотранспортна и земеделска техника“ и „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ – „бакалавър“ и „магистър“; Електротехника, електроника и автоматика: Специалности „Автоматика и компютърни системи“ и „Електротехника“ – „бакалавър“ и „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, „Автоматика, информационна и управляваща техника, бизнеса и публичната администрация“, „Информационни и комуникационни технологии в образованието“ и „Мултимедийни и компютърни системи и услуги“ – „магистър“; Енергетика: Специалност „Топло и газоснабдяване“ – „бакалавър“ и „магистър“; Хранителни технологии: Специалности „Технология на храните“ – „бакалавър“ и „Безопасност и качество на храните“ – „магистър“.

Резултатите от научноизследователската дейност в областта на техническите, естествените и обществените науки са публикувани в чуждестранни и български научни списания и представени в доклади пред научни форуми в България и чужбина.

От 2013 година Факултета издава списание ARTTE Applied Researches in Technics, Technologies and Education – 4 броя годишно на английски език. През 2014 година списанието е включено в Sherpa Romeo – базата данни на Университета на  Нотингам.

През 2013 г. се проведе Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2013, на която бяха представени над 80 доклада от учени от 13 държави.

В изданието на конференцията през 2014 г. ICTTE 2014 участваха учени от 12 държави от 4 континента. Бяха представени 126 доклада, от които 35 са от чуждестранни, 91 от български учени, а в 16 доклада участват студенти. В рамките на конференцията се проведе Кръгла маса „Безопасност, екология и сигурност на автомобилния транспорт“.

В резултат на научноизследователската дейност, сътрудничество и мобилност с български университети – Русенски университет, Университета по хранителни технологии, Технически университет – Габрово, Технически университет – София, се ускори развитието на академичния състав на факултета и  привличането на нови кадри. Научноизследователската и учебна дейност се извършва от 59 хабилитирани преподаватели (13 професори, 46 доценти, от които 28 на основен трудов договор) във ФТТ – Ямбол, 25 асистенти (от които 3-ма с образователно-научна степен „доктор“ и 6 записани в докторантура на самостоятелна подготовка – 4 от които ще защитят до края на 2014 г.).

Тракийски университет има сключени двустранни договори за мобилност по програма Еразъм+ за нуждите на Факултет „Техника и технологии“ с над 20 висши училища от 16 страни.

Академичният състав на Факултета работи по 31 проекта, финансирани от Държавния бюджет чрез Тракийски университет и 5 проекта, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Факултет „Техника и технологии“ се включи в проекта на МОН „Студентски практики“, финасиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

През годините от своето създаване институцията е получила признание и чрез следните награди: Статуетка на Диана – Голямата награда на община Ямбол през 2009 г. за принос в развитието на града и по случай 45-та годишнина от създаването; Златен герб – Почетна награда на община Ямбол за 40 годишния юбилей и за принос в образованието; Орден „Кирил и Методий” I степен – за постигнати успехи в учебно-възпитателната дейност и във връзка с 25 години от създаването.

Факултетът посреща 50 годишнината от организирането на висшето образование в Ямбол като се утвърждава като образователен, научен и културен център. Академичният състав се стреми да осъществи надежни връзки на бизнеса с образованието за технологичен трансфер на знанието в реалната икономика и обществото.

Честит юбилей!

About the Author :