„Йордан Мишев” АД започна изпълнението на проект за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

2222

Проект BG05M9OP001-1.008-0405-С01
Подобряване на работната среда, осигуряване на добри и безопасни условия на труд и условия
за професионално развитие на заетите лица в „Йордан Мишев” АД

През месец юли 2017 година фирма „Йордан Мишев” АД (Ямбол) започна на практика изпълнението на дейностите по спечеления проект „Подобряване на работната среда, осигуряване на добри и безопасни условия на труд и условия за професионално развитие на заетите лица в „Йордан Мишев” АД”, съгласно подписания на 08. 06. 2017 година между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020) и дружеството Договор ESF-BG05M9OP001-1.008-0405-С01.

Проектът се финансира изцяло посредством процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” от ОП РЧР.

Процедурата се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели:
• Инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”;
• Специфична цел 1 „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд“.

Бенефициент по проекта е фирма „Йордан Мишев” АД (Ямбол), чиято основна дейност е производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството.

Общата стойност на проекта е в размер на 246 451,13 лева, планираните дейности по него трябва да приключат през месец август 2018 година.

Основната цел на проекта е да подобри работната среда и качеството на работните места в предприятието.

Конкретните цели, предвидени да се достигнат след приключване на проектните дейности след 14 месеца, са:
• да се подобри качеството на работните места и мотивацията на работещите чрез внедряване на интегрирана система за развитие на човешките ресурси;
• да се подобрят условията на труд във фирмата, чрез модернизиране и обезопасяване на технологични обекти, процеси, машини и съоръжения;
• да се осигурят на заетите лица нови колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност;
• да се подобрят социално-битовите условия за труд и почивка на работещите, чрез извършване на строително-ремонтни дейности в производствените помещения и в зоните за отдих, както и чрез обновяване на кухненския инвентар и оборудване;
• да се идентифицират, контролират, управляват и подобряват условията на труд чрез извършване на ресертифициране по внедрения стандарт за безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18001:2007.

Постигането на целите ще допринесе за решаване на идентифицираните нужди и проблеми на работещите в дружеството, като се:
• въведе ефективна и усъвършенствана система за организация на труда и управление на човешките ресурси, насочена към подобряване организацията и условията на труд и повишаване на производителността;
• осигури ефективна система за обучение, квалификация и преквалификация на заетите лица, в това число и на по-възрастните работници и служители, жени и младежи;
• повиши степента на защитеност на работниците и служителите по време на работа чрез осигуряване на ЛПС с по-високи експлоатационни качества;
• подобри показателите на производствения микроклимат в изпълнение на нормативните изисквания на ЗЗБУТ, чрез осигуряване на колективни предпазни средства и СМР-дейности, което ще намали замърсяемостта от прах, летливи вещества, механични примеси и изхвърляните вредни емисии газове, ще се увеличи КПД на използваната енергия;
• подобри социално-битовите условия за хранене на работниците и служителите чрез оборудване на работническия стол, съгласно нормативните изисквания относно хигиената на храните;
• повиши ефективността на организацията за контрол и управление на условията на труд, чрез актуализиране и ресертифициране на внедрена система по стандарт за безопасни условия на труд;
• осигури ефективно, публично и прозрачно управление на проекта при подготовката и провеждането на тръжни процедури, изразходването и отчитането на предоставените безвъзмездни средства и популяризирането на проектните дейности.

Заложените в проекта основна и конкретни цели ще бъдат постигнати чрез изпълнение на следните дейности и мерки:
Дейност 1: Организация и управление на проекта;
Дейност 2: Информиране и публичност;
Дейност 3: Разработване, адаптиране и въвеждане на интегрирана система за развитие на човешките ресурси и въвеждане на иновативни модели на организация на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
Дейност 4: Модернизиране и обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения;
Дейност 5: Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности за модернизация и обезопасяване на съществуващи обекти и оборудване, свързани с подобряване условията на труд;
Дейност 6: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
Дейност 7: Ресертифициране на внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001:2007;
Дейност 8: Доставка на модернизирано оборудване и инвентар за работническа столова.

Успешната реализацията на проекта и постигането на заложените цели директно ще допринесе за реализиране на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР и за изпълнението на поставените в нея приоритети (инвестиционен приоритет № 7) и цели (специфична цел № 1).

Общият брой на лицата от целевата група, включени в проекта, е 21 работници и служители във фирмата. С реализиране на дейностите по проекта и с постигане на очакваните резултати след тяхното изпълнение, ще се постигне следният устойчив и комулативен ефект върху целевата група:
• подобряване и привеждане условията на труд на работещите в „Йордан Мишев” АД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве при работа;
• подобряване качеството на труд, чрез повишаване мотивацията на работещите за професионално и кариерно развитие дори и над 54-годишна възраст, което ще доведе до по-висока производителност и оттам – до увеличаване оборотите на фирмата и възможности за повишаване нивата на трудовите възнаграждения;
• намаляване риска от инциденти на работното място;
• здравословните и безопасни условия на труд ще се управляват като процес, така че ефективността на системата за управление да може да бъде измервана и подобрявана;
• ще позволи на ръководството да насочи материални и човешки ресурси и усилия към дейности с по-висок риск;
• ще създаде механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд;
• ще осигури механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
• ще демонстрира съответствие с приложимите европейски и български нормативни изисквания в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
• ще осигури на работниците качествени лични предпазни средства и работно облекло, отговарящи на европейските стандарти за безопасност, защитеност и функционалност;
• ще ангажира и мотивира работниците и служителите за спазване изискванията на стандарта и задължителните процедури по безопасен труд;
• ще демонстрира по-добро управление и планиране на риска за здравето и безопасността на работещите;
• ще усъвършенства организацията на трудовата и производствена дейност в дружеството, чрез планиране, подбор и наемане на работници и служители, тяхното обучение, преквалификация и кариерно развитие, с акцент върху по-възрастните (над 54 години);
• ще осигури нормални санитарно-битови условия за краткотраен отдих и хранене на работещите и ще оптимизира времето им за труд и почивка;
• ще демонстрира пред бизнес-партньорите и обществеността ангажираността на фирмата към здравето и безопасността на своите работници и служители.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Бенефициентът „Йордан Мишев” АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на ОП РЧР.

www.eufunds.bg
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

About the Author :