457 деца са постъпили в ясли през 2019 г. в област Ямбол

В област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 576 места в тях към 31.12.2019 г., информират от Националния статистически институт. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава непроменен.

В градовете детските ясли са 9 с 518 места, а в селата – 4 с 58 места.

През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Ямбол са постъпили 457 деца, или с 27 по-малко в сравнение с 2018 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 491 деца. От тях момчетата са 263, а момичетата – 228.

Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години – 93.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 5.7% и на децата на 3 и повече години – 0.8%.

Към 31.12.2019 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 121 души медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 60, като 86.7% от тях са медицински сестри (52). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 61 души.

About the Author :

Leave a reply