“Тунджа” кани на обществено обсъждане на важни проекти

П О К А Н А

На 16.12.2016 г. /петък/, от 10.00 часа,  в  зала 102, ет. 1 в сградата  на  Община „Тунджа“

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ     

П У Б Л И Ч Н О    О Б С Ъ Ж Д А Н Е

НА ПРОЕКТИТЕ ЗА:

  1. Изграждане на общинска система за сигурност в населените места на територията на община „Тунджа“;

 2.   Реконструкция на съществуващото улично и парково осветление в населените места на територията на община „Тунджа“.

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ   ДА  ВЗЕМАТ  УЧАСТИЕ  В ОБСЪЖДАНЕТО.      

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ     / п /    

КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

About the Author :