Търг на имоти в Крайново, Оман и Дъбово

logo_7801О Б Щ И Н А    Б О Л Я Р О В О, О Б Л А С Т    Я М Б О Л С К А

 

З   А   П   О   В  Е  Д  № РД-5- 368/29.07.2016 година

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.41, ал.1 от Наредба 5 за РПУРОИ, Решение №  140 взето с Протокол № 13/28.07.2016г. на Общински съвет Болярово

О Б Я В Я В А М:

                  Явен публичен търг за продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на селата Крайново, Оман, Дъбово община Болярово, както следва:

ПИ № 025013 с площ 17,940 дка, VІІІ категория в местността “Арпалъка”, НТП-храсти по КВС на с.Крайново при граници на имота:ПИ № 025012- пасище,мера,  № 025005-нива, № 025014-пасище,мера и т.н. по скица с начална цена  – 5000,00 /пет хиляди/ лева без ДДС.

–        ПИ № 004071 с площ 106,993 дка, Х категория в местността “Голямата река”, НТП-др.сел.ст.тер. по КВС на с.Оман при граници на имота:ПИ № 040070- др.сел.ст.тер. и № 000123-полски път с начална цена – 28 000,00 /двадесет и осем хиляди/ лева без ДДС.

–        ПИ № 004072 с площ 322,125 дка, Х категория в местността “Стоян Ташева къшла”, НТП-храсти по КВС на с.Оман при граници на имота:ПИ № 040073- храсти, ПИ № 040074- храсти и   № 000123-полски път с начална цена – 85 000,00 /осемдесет и пет хиляди/ лева без ДДС.

–     ПИ № 040020 с площ 91,345 дка, VІ категория в местността “Кавачето”, НТП-изост.тр.насаждения по КВС на с.Дъбово, при граници на имота:ПИ № 000083- полски път, ПИ № 000125- полски път,   № 040021-изост.тр.насаж. и т.н. по скица с начална цена – 30 120,00 /тридесет хиляди сто и двадесет/ лева без ДДС.

–            ПИ № 040016 с площ 1,557 дка, VІ категория в местността “Кавачето”, НТП-изост.тр.насаждения по КВС на с.Дъбово, при граници на имота:ПИ № 000083- полски път, ПИ № 000125- полски път,  № 040015-изост.тр.насаж. и т.н. по скица с начална цена – 480,00 /четиристотин и осемдесет/ лева без ДДС.

–            ПИ № 040014 с площ 1,000 дка, VІ категория в местността “Кавачето”, НТП-изост.тр.насаждения по КВС на с.Дъбово, при граници на имота:ПИ № 040015-изост.тр.насаж., № 000083- полски път, № 040013-изост.тр.насаж., № 000125- полски път,  и т.н. по скица с начална цена – 320,00 /триста и двадесет/ лева без ДДС.

–       ПИ № 040010 с площ 0,899 дка, VІ категория в местността “Кавачето”, НТП-изост.тр.насаждения по КВС на с.Дъбово, при граници на имота:ПИ № 040011-изост.тр.насаж., № 000083- полски път, № 000125- полски път,  и т.н. по скица с начална цена – 280,00 /двеста и осемдесет/ лева без ДДС.

–        ПИ № 040007 с площ 2,000 дка, VІ категория в местността “Кавачето”, НТП-изост.тр.насаждения по КВС на с.Дъбово, при граници на имота:ПИ № 040008-изост.тр.насаж., № 000083- полски път, № 040006- изост.тр.насаж.  и т.н. по скица с начална цена – 640,00 /шестстотин и четиридесет/ лева без ДДС.

–        ПИ № 040004 с площ 3,001 дка, VІ категория в местността “Кавачето”, НТП-изост.тр.насаждения по КВС на с.Дъбово, при граници на имота:ПИ № 040005-изост.тр.насаж., № 000083- полски път, № 040003- изост.тр.насаж.  и т.н. по скица с начална цена – 960,00 /деветстотин и шестдесет / лева без ДДС.

Търгът ще се проведе на 12.08.2016 год. от 14.30 часа в сградата на общината.

Желаещите да участват в търга да подадат в информационния център на общината до 16.00 часа на 11.08.2016 год. следните документи:

За физически лица:

 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
 2. Удостоверение от ТД на НАП по Данъчна регистрация на лицето, че същият няма държавни задължения.
 3. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  постоянен адрес на лицето.
 4. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойност от касата на общината или по сметка на общината

СИБАНК ЕАД

BIC: BUIBBGSF

IBAN: BG10BUIB98883333498000

 1. Фактура за закупени тръжни документи – 4,80 лв. за имот от касата на общината.
 2. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие 

За юридически лица:

 1. Молба за участие в търга по образец от стая № 16 на общината.
 2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата издадено не по рано от 15 дни от датата на търга.
 3. Удостоверение от ТД на НАП, че фирмата няма задължения.
 4. Удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от общината по  регистрация на фирмата.
 5. Квитанция за внесен депозит – 10% от общата стойност от касата на общината или по сметка на общината

СИБАНК ЕАД

BIC: BUIBBGSF

IBAN: BG10BUIB98883333498000

 1. Фактура за закупени тръжни документи – 4,80 лв. за имот от касата на общината.
 2. Пълномощниците на участниците в търга да представят нотариално заверено копие

Търгът ще се проведе на  12.08.2016 год. от 14.30 часа в сградата на общината.

За справки тел.: 04741/69-06

 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО: /Христо Христов/

/ЙД

About the Author :