30 години ЛИДЕР / ВОМР

Ямбол, 30.11.2021

На 15 март 1991 г. Комисията на Европейската общност, действайки в съответствие с член 11 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 (Официален вестник № L 374 от 31.12.1988 г.) реши да създаде инициативата LEADER (ЛИДЕР – настоящия подход ВОМР), която да служи като модел за териториално развитие. Инициативата е предназначена да създаде мрежа от местни групи за действие за развитие на селските райони, които се радват на значителна степен на гъвкавост при изпълнението на местно ниво на инициативите, финансирани от национални глобални безвъзмездни средства. Това е допълнение към мерките за местно развитие, да се намерят иновативни решения, които да служат като модел за развитие на всички селски райони и да осигурят максимална интеграция между секторните мерки.

ЛИДЕР е подход „отдолу нагоре“, обединяващ земеделски стопани, предприятия в селските райони, местни групи за действие (МГД), обществени органи и отделни лица от различни сектори, които образуват местни групи за действие (МГД). МГД подготвят свои собствени стратегии за местно развитие и управляват съответните си бюджети.

Подходът ЛИДЕР укрепва връзките в местните общности, насърчава иновациите в различните сектори и улеснява споделянето на знания между МГД на национално равнище и на равнището на ЕС.

Благодарение на своя успех в продължение на 30 години подходът ЛИДЕР беше приет от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейските социални фондове (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) във водено от общностите местно развитие (ВОМР). Днес групите по ЛИДЕР/ВОМР управляват десетки хиляди проекти за икономически, културни, социални и екологични ползи в селските райони в Европа.

ЛИДЕР/ВОМР е  един от най-резултатните инструменти за подпомагане развитието на селските райони, който осигурява целенасочено разходване на публичните средства, съобразено с нуждите и спецификите на района и участието на местната общност при разработването на стратегия за местно развитие, отговаряща на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства. Подход, който със сравнително малки финансови инвестиции може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Чрез този инструмент се предоставя правото на местната общност, сама да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и накъде да бъдат насочени интервенциите. До известна степен подходът осигурява децентрализирано управление, свобода и гъвкавост и го прави универсален и приложим за всички райони на ЕС. Подходът ЛИДЕР е мостът, чрез който и най- малкото населено място в България може да получи европейско финансиране. Въпреки слабото развитие на тези места, едни от най- големите богатства на България са именно там, селските райони притежават забележително разнообразна природна среда, човешки и културно-исторически ресурс, използването на които е от интерес на цялото ни общество.

About the Author :

15 Comments to “30 години ЛИДЕР / ВОМР”
 • Encurbnen
  August 19, 2022 - Reply

  cialis en internet stromectol 3 mg dosage cialis fabrique en inde

 • Dypsume
  September 1, 2022 - Reply

  cheapest cialis 20mg Therefore, your doctor will need to make sure that it is safe for you to take Viagra

 • Preorlecy
  September 2, 2022 - Reply

  Common tadalafil side effects buy cialis online reviews By getting it, you save more money with the application of discounts 24 off if paying with Bitcoin inclusive of coupons and offers

 • Fatswhats
  September 4, 2022 - Reply

  priligy tablets online Premium ingredients except for insurers

 • irrence
  September 4, 2022 - Reply

  priligy fda approval Delay sprays have several advantages over Dapoxetine, including

 • Poislaw
  September 6, 2022 - Reply

  cialis 5mg org Top Reviews Hims ED Review, Rex MD Review, Cerebral Review, Shapiro MD Review, Hims Total Review – Hair, Hers Skincare Review, Hers Hair Review, Keeps Hair Review, Calibrate Weight Loss, Nutrafol Review, Hers Mental Health Comparison Reviews Bluechew vs Hims, Keeps vs

 • meceice
  September 6, 2022 - Reply

  5 a Insertion of Penis SEP2 Endpoint 43 62 61 Change from baseline 5 21 a 29 a Maintenance of Erection SEP3 Endpoint 28 46 41 Change from baseline 8 26 a 25 a a Statistically significantly different from placebo best generic cialis The erectile functions of the patients were evaluated using the five-item international index of erectile function questionnaire IIEF-5

 • emeneab
  September 8, 2022 - Reply

  Don t Forget About Your Needs legit cialis online Your Majesty doesn t need to kill the old monk now

 • keebtelry
  September 8, 2022 - Reply

  I still use it and it works even less buy cialis pills However, according to the results of recent polls and studies, an increasing number of young males report permanent inability to achieve and hold an erection, required for a satisfactory sexual intercourse

 • Verszette
  September 11, 2022 - Reply

  clomiphene ped Sperm penetration assay.

 • Momitaimi
  September 11, 2022 - Reply

  clomid pills for sale 31 Primiparous 75 12 50.

 • Antifevef
  September 14, 2022 - Reply

 • Lattanymn
  September 14, 2022 - Reply

  nolva tamoxifen Let s do more tests.

 • appache
  September 17, 2022 - Reply

  There may come a day when the whole list gets published, but then others will just copy it, and then everyone has it. prednisone and doxycycline

 • Avereargy
  September 17, 2022 - Reply

  The colored part did not map to hg19 but aligned perfectly with the StopTag sequence, showing it is properly transcribed and fused to the target transcripts. can i drink alcohol while taking doxycycline But Zonia Schewe s figure appeared a hundred feet away, grinning drug of choice for angina with hypertension towards Lyndia Ramage, holding a drugs for orthostatic hypertension his hand.

Leave a reply