Потребителна кооперация „Напредък“ отчете своята дейност

11На 24 март 2016 година ПК „Напредък“ – град Болярово проведе общо отчетно-изборно събрание. Присъстваха упълномощени представители от всички селища на общината, избрани на предварително проведените през 2016 година събрания.

При твърде наситен дневен ред протече събранието, председателствано от госпожа Стоянка Марчева. То започна с едноминутно мълчание в памет на починалите член-кооператори. През 2015 година техният брой е 8.

12След встъпителните думи на господин Янко Симеонов, председател на кооперацията, в президиума бяха поканени да заемат местата си кметът на общината Христо Христов и Филчо Цонков, председател на Контролния съвет. А после се пристъпи към приемане а нови членове, както и към освобождаване на досегашни член-кооператори (съгласно заявено от тях желание).

Подробен, аналитичен, фактологично изчерпателен беше отчетният доклад на Управителния съвет при ПК „Напредък“, представен от председателя Янко Симеонов.

14През далечната 1905 година в тогавашното село Болярово е учредено първото кооперативно сдружение. Вече 111 години, преминавайки през множество обществено-политически промени и предизвикателства, кооперативното движение не спира своя ход. Днес кооперацията функционира в сложно и противоречиво време, когато се преосмислят принципите и нормите на съществуването на кооперативната форма като вид собственост. Ето защо се търсят нови пътища и алтернативи, за да се избегнат кризите, продиктувани от упадъка на световната икономическа и ценностна система.

13От доклада на г-н Симеонов, визиращ дейността на кооперацията през изтеклата 2015 г. става ясно, че сега броят на членуващите е 223. Заседанията, проведени от Управителния съвет са 10. Разгледани са актуални и важни въпроси: относно отдаването на кооперативни обекти под наем; продажби на търговски обекти, които отдавна не се експлоатират и са започнали да се рушат;  обсъждане на икономическите резултати, организационни и текущи проблеми.

15През отчетния период търговска дейност кооперацията е развивала в селата Странджа, Вълчи извор и Шарково. Реализираният през годината стокооборот е 18 983 лв. Н тези селища се продава само хляб, произведен в кооперативната фурна, намираща се в град Болярово. Търговските обекти в същите селища са затворени поради липса на наематели. Господин Симеонов основателно подчерта, че е необходимо да се оптимизира мрежата от търговски обекти, за да продължи обслужването на населението от стоки от първа необходимост.

17Промишлеността е застъпена единствено чрез функционирането на фурната в Болярово. През 2015 г. са произведени 70 тона хляб. За това производство са изразходвани 79 420 лв. Дейността приключва със 7097 лв. загуба, като през годината не са получени дотации от държавата за покриване на транспортните разходи, свързани с доставката и пласмента на продукта. Транспортните си нужди кооперацията задоволява чрез два лекотоварни микробуса „Форд“. Те се използват основно за снабдяване на фурната с брашно, мая, за разнасяне на хляба по търговските обекти и други дейности.

През 2015 г. кооперацията е отдала под наем 22 търговски обекта, както и 285 декара земеделска земя (от общо 350 декара, с които разполага). Приходите от наеми са в размер на 56 761 лв. (в това число продажба на дълготрайни материални активи – 23 100 лв.). Производствените разходи за дейността са 40 922 лв., като от тях 24 631 лв. са били изразходвани за текущи ремонти. Реализираната печалба е 15 769 лв.

През изтеклата година кооперацията развиваше и хотелиерска дейност. Приходите от нея са 24 604 лв. разходите – 18 069 лв., тоест печалба 6 535 лв.

Кооперацията е работила през отчетния период изцяло със собствени средства.

В края на 2015 г. наличните пари в касата са 6383 лв., а по сметка в банка ДСК ЕАД – 133 107 лв. На срочен депозит са били 44 359 лв., лихвата от които е 26, 47 лв. За работни заплати са изплатени  44 359 лв., а за социални и здравни осигуровки – 8 088 лв.

За съжаление през отчетната година кооперацията не е получила никакви субсидии за покриване на транспортните разходи, докато през 2014 година са били преведени 10 450 лв.

Главният счетоводител Недялка Караджова запозна присъстващите със счетоводния баланс, с отчета за приходите и разходите, както и с предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата. А отчет за дейността на Контролния съвет поднесе неговия председател Филчо Цонков.

По-нататък г-н Симеонов изложи резултатите от извършената финансова ревизия, направена от представители на Централния кооперативен съюз (за периода 2011-2014 г.). Направени бяха и предложения а продажбата на дълготрайни материални активи – обекти, които не се експлоатират, както и за отдаване под наем на сгради и земеделски земи. С интересни изказвания, становища и предложения се включиха много от участниците в събранието: Ончо Ончев, Ангелина Маджарова, Стоян Станков, Янко Анев, Ангелина Василева, Вълчо Вълев и др.

Кметът на общината Х. Христов също изрази ползотворна концепция: да се подхожда внимателно към продажбите; да се обсъди по-нататъшната работа на фурната с цел повишаване на рентабилността; да се акцентува и на хотелиерството като доходоносна практика.

За делегати на събранието на Районния кооперативен съюз в град Сливен бяха предложени и избрани г-н Янко Симеоново и г-н Филчо Цонков.

Бинка Величкова 

About the Author :