25 години програма LIFE, Директива за хабитатите и “Натура 2000“

Tsarski_orelПрез 1992 г. е създадена програма LIFE – финансовият инструмент на Европейския съюз за подкрепа на  проекти, свързани с опазване на околната среда и борбата с климатичните промени. От създаването си програмата съфинансира над 4300 проекта, като се отчитат икономическите, социалните и културните изисквания и специфичните регионални и местни характеристики на всяка страна-членка.

На 21 май 2017 г. се навършиха 25 години от приемането на Директива за запазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, с която страните-членки на Европейския съюз (EС) се задължават да опазват около 1500 редки и застрашени вида растения и животни и около 230 вида местообитания. За целта се създава единна европейска екологична мрежа от територии със специален режим на защита, наречена “Натура 2000“. Тя включва над 27 000 защитени зони, които заемат една пета от сухоземната територия на ЕС.

Голяма част от екологичната мрежа „Натура 2000“ в България е разположена на лицензионната територия на Електроразпределение Юг и включва Родопите, Сакар, Странджа  и др.  Дружеството води отговорна политика по опазване на околната среда и  биоразнообразието, като осъществява свои проекти и подкрепя дейностите на държавни и неправителствени природозащитни организации, свързани с опазване на застрашени видове и техните местообитания. Компанията изпълнява редица целенасочени дейности за опазване на биоразнообразието, които включват кабелиране (подземно полагане) на въздушни електропроводи, поставяне на защитни изолации и обезопасяване на щъркелови гнезда, построени върху електрически стълбове.

С проекта “Живот за царския орел“ (LIFE 12 NAT/BG/572), който изпълнява съвместно с Българско дружество за защита на птиците, Електроразпределение Юг е първата инфраструктурна компания в България – координиращ бенефициент по програма LIFE.

В допълнение, дружеството съдейства на природозащитни организации за изпълнението на още 7 проекта по програмата в България:

  • Проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в България”  на БДЗП – първият реализиран проект по програмата в България;
  • Проект „Опазване на световно застрашени видове птици чрез ефективно управление на  ключови за тях местообитания в района на Бургаските езера“ на БДЗП;
  • Проект „Спешни мерки за опазване на египетския лешояд в България и Гърция“ на БДЗП;
  • Проект „Опазване на ключови горски хабитати на малкия креслив орел в България“ на БДЗП;
  • Проект „Възстановяване на белошипатаветрушка“ на СНЦ „Зелени Балкани“;
  • Проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ на СНЦ „Зелени Балкани“;
  • Проект „Завръщане на лешоядите в България“ на СНЦ „Зелени Балкани“.

Съвместните дейности по изолиране на електрическата мрежа и обезопасяване на стълбове за птиците, част от LIFE проектите, бяха отличени няколкократно под формата на награди за най-добри практики и най-добри проекти на европейско ниво.

Електроразпределение Юг ще продължи своята отговорна екологична политика, насочена към опазване на биоразнообразието и Натура 2000 зоните в България и ще продължи да прилага най-добрите налични технологии при изграждане на електроенергийните съоръжения.

Информация за проeкта“Живот за царския орел“ е налична на www.lifeforsafegrid.bg или чрез банер от страницата на EVN България – www.evn.bg. Повече за опазването на царския орел можете да намерите на страницата на БДЗП www.birds.bg.

About the Author :

Leave a reply