243 ученици в областта са напуснали общообразователните училища през миналата учебна година

птгУчебни занятия в област Ямбол се водят в 34 общообразователни училища, от които 4 начални, 21 основни, 1 обединено училище, 4 профилирани (общообразователни) гимназии и 4 средни училища, като учениците в тях са 10 477 към 01.10.2017 г., информират от Националния статистически институт. В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 23 ученици.

Разпределението на учащите в общообразователните училища в област Ямбол по класове показва, че в начален етап на основното образование (I – IV клас) са обхванати общо 4 790 ученици; в прогимназиален етап на основното образование (V – VII клас) се учат 3 705 ученици, а тези в VIII – XII клас са общо 1 982.

През учебната 2016/2017 година 243 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 214 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, заминали в чужбина – 108, или 44.4%, следван от дела на напусналите по семейни причини – 96, или 39.5% от общия брой на напусналите, и на напусналите поради нежелание да учат – 12.3%.

През 2017 г. основно образование в общообразователните училища на област Ямбол са завършили 1 793 ученици, а средно образование – 320 ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 84.2%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 81.2%.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2017/2018 г., са 795.

 Професионално образование и обучение

 Професионалното образование и обучение през учебната 2017/2018 г. в област Ямбол, се осъществява в 9 професионални гимназии, 1 спортно училище и 1 професионален колеж след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 3 164.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 63.6% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През учебната 2017/2018 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 249.

През 2017 г. средно образование в професионалните гимназии, спортното училище и професионалния колеж в област Ямбол с диплома са завършили 356 души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

  • 74 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;
  • 282 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните гимназии и спортното училище в област Ямбол.

Висше образование

 През учебната 2017/2018 година за придобиване на образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” във факултета „Техника и технологии” – гр. Ямбол, към Тракийски университет – Стара Загора, се обучават 766 души като спрямо предходната учебна година броят им намалява с 3.2%. В състава на студентите преобладават мъжете – 65.7%, като в сравнение с предходната учебна година техният относителен дял се увеличава с 2.1 процентни пункта.

През 2017 г. диплома за висше образование са получили общо 201 студенти, от които 66.7% са мъже. В сравнение с предходната учебна година броят на дипломираните намалява с 9.9%. От общия брой завършили висше образование, 71.6% са придобили образователно-квалификационна степен “бакалавър” и 28.4% са придобили образователно-квалификационна степен “магистър”.

През учебната 2017/2018 година студентите са обучавани от 85 преподаватели, като спрямо предходната година техният брой намалява с 12, или с 12.4%.

About the Author :

Leave a reply