237 900 леваса осигурени за целодневна организация на обучението в средищните училища на община „Тунджа”

???????????????????????????????Средищните училища на община „Тунджа“ ще получат 237 900 лв. за целодневна организация на учебния ден на учениците. Това стана ясно от писмо на Министерството на финансите до кмета на общината. Средствата се осигуряват на база Постановление № 144 от 05.06.2015 г. на Министерския съвет с цел устойчивост на дейностите по проект „Подобряване качеството но образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, който стартира в началото на 2011 година. Проектът приключи в края на месец юни 2015 година. При неговата реализация през учебната 2014/2015 година в община „Тунджа“ бяха формирани 40 полуинтернатни групи в общинските средищни училища и в целодневна организация на обучението бяха обхванати общо 915 ученици.

Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание.

Община „Тунджа“ беше една от първите общини в България, която постави като приоритет в образователната си политика целодневната организация на учебния процес още през 2008 година, а от януари 2009 година обезпечи безплатно обедно хранене за всички ученици, обхванати в целодневна организация на обучението. Това бе ефективна мярка за превенция на отпадането от образователната система и повишаване качеството на училищната подготовка на учениците, финансирана от общинския бюджет, преди да се осигури  финансово и целево от държавния бюджет.

Съгласно ПМС 144 от 05.06.2015 г., средствата за целодневна организация на учебния ден в средищните училища се осигуряват за периода от 01.07.2015 г. до 31.12.2015 г.

About the Author :