Болярово се готви за пожароопасния сезон

IMGP1389На 29 май 2015 г. се проведе заседание на Общинския щаб за координиране на неотложни аварийно- възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово, кметове, кметски наместници, ръководители на фирми и ведомства, относно осигуряване на пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите по време на пожароопасния летен период на 2015. На заседанието присъстваха и част от земеделските производители, които бяха поканени.

IMGP1390Председателят Щаба – общинският кмет г-н Христо Христов откри заседанието и обяви дневния ред. По първа точка г-жа Лиляна Атанасчева (спец. “Гр.З.” и ОМП при община Болярово) запозна присъстващите с актуални заповеди и документи – Заповеди №РД-5-163/02.04. 2015 г. относно пожарната безопасност на горите на община Болярово; № РД-5- 245/ 18.05. 2015 г относно осигуряване на пожарната безопасност на обектите, населените места и посевите; №РД- 5- 177/14.04. 2015 г. относно обезопасяване на водните площи.

IMGP1391По втора точка бяха обсъдени и планирани мерки за повишаване готовността за действие, а последната бе относно разбор, указания и закриване на заседанието.

Относно пожарната безопасност на горите на община Болярово и осигуряване на пожарната безопасност на обектите, населените места и посевите мнението на общинският кмет и председател на щаба изказа мнение, че в момента има буйна растителност и малките населени места при пожар разчитат на общинския център, пожарна безопасност, доброволното формирование. Трябва да се извърши разораване между нивите и горските масиви и нивите и населените места. Това са земеделските земи засети с есенници, които ще влязат в жътвената кампания.

IMGP1392Общината е привлекателно място през летния сезон с водните си площи, допълни г-н Христов. През лятото идват и доста деца и вниманието трябва да бъде повишено. Къпането е забранено във всички водни обекти на територията на общината, обезопасени са с табелки, че къпането забранено.

Началникът на „Пожарна безопасност и защита на населението”- град Болярово Христофор Марков сподели с присъстващите, че има нова наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. , която отмени старата наредба № Із- 1053/19.04. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. Пое ангажимент да запознае земеделските производители с новата наредба, в която има много малки изменения в сравнение с предходната. В малките населени места има много висока тревна растителност, която ще изсъхне и ще стане пожароопасна, за това трябва да се вземат мерки за окосяването й.

Атанас Зотов (заместник директор на Държавно горско стопанство – гр. Елхово) уведоми присъстващите,че имат готовност за пожароопасния сезон, изпратени са  писма до всички земеделски производители, пчелини, пастири за повишено внимание в близост  до горски масиви при прибиране на реколтата, при пашуване, при работа в пчелините. Има заповед с график на дежурствата с 9 автомобила с висока проходимост.  От 01.07. 2015 г. ще имаме пожаро известители в селата М. Шарково на връх Чал баба и в Камен връх. Превозвачите и секачите ще подпишат декларация за инструктаж – да спазват противопожарните правила.

Атанас Дженков, ръководител на „В и К” – район Болярово докладва, че от тяхна страна са извършени проверка, почистване и саниране на водните съоръжения на територията на цялата община. Разполагат с три високопроходими автомобила, оборудвани с пожарогасители. Извършена е проверка на пожарните хидранти, всички мерки са взети и имат готовност за работа през пожароопасния сезон.

Г-н Брънков ( зам.- директор на КЕЦ- Елхово ЕВН- България) също докладва,че  имат готовност за работа през пожароопасния летен сезон. Всички коли са преминали преглед, оборудвани са.

Емил Кънчев (заместник-началник) на ГПУ- Болярово сподели с присъстващите,че имат изготвени годишни планове за действие при пожари. Участват и помагат с каквото могат, тъй като се движат денонощно по цялата територия на общината сигнализират в повечето случаи първи при пожар.

Началникът на полицейски участък – Болярово Цветан Христов напомни,че тяхната работа е основно е впоследствие след събитието, да се разкрие кой е извършител на пожара. Ще съдействат, въпреки малкия числен състав и липсата на високопроходим автомобил.

Кметовете, кметските наместници и земеделските производители също дадоха своите предложения.

Закривайки заседанието, Христо Христов благодари на взелите участие и пожела на всички благоприятен в противопожарно отношение сезон.

 

 

 

About the Author :