Общо събрание на ЛРС „Странджа“- Болярово

IMGP0920На 21 май 2015 година от 10 часа в град Болярово се проведе общо събрание на Ловно-рибарско сдружение „Странджа“-Болярово. На събранието присъстваха избраните делегати от всичките четиринадесет ловно-рибарски дружинки към ЛРС „Странджа” – Болярово.

Председателят на ЛРС „Странджа“ – общинският кмет Христо Христов, откри събранието и представи официалните гости: Койчо Койчев (началник на РУП-Елхово), Деян Моллов (началник на ГПУ – Болярово) и Станимир Сотиров (директор на Държавно горско стопанство – Елхово).

IMGP0922За председателстващ на събранието бе избран Ангел Тодоров, а за протоколчик – Филка Кръстева.

По първа точка от дневния ред ръководителят на ЛРС „Странджа“ Димитър Драгоманов представи пред присъстващите отчет за дейността на сдружението за 2014 година. Пълен и обхващаш цялостната дейност беше той. От него стана ясно, че дейността на всички 14 ловно-рибарски дружинки  (с общо 465 члена) е активна и разнообразна. На територията на общината има многообразие от видове дивеч, много е свършено, но остават и проблеми, решението на които се конкретизира в хода на изказванията.

IMGP0926Д. Драгоманов припомни,че 2014 година е минала под знака на честването на 13 години от началото на Организирано ловно движение в България. Официалните прояви бяха проведени във Велико Търново, където в далечната 1884 година е създаден първият ловен кръжец. Вече втора година се работи и се очаква съвсем скоро да се приеме „Стратегия за развитието на ловното стопанство в България за периода 2012-2027 г.

IMGP0927„Традициите и практиките на лова в България трябва да бъдат защитени при хармонизиране на нашето законодателство  в съответствие на с европейските правила и стандарти.” – призовава той в отчета.

IMGP0931По следващите точки от дневния ред бяха представени: отчет на Контролно-ревизионната комисия за 2014 г.; финансовия план и бюджета за 2015 година.

След множество изказвания и дискусии представените материали по първите три  точки от дневния ред бяха приети.

По четвърта точка от дневния ред – избор на представител на Сдружението за общото събрание на НЛРС-СРЛБ, единодушно бе избран председателят на ЛРС „Странджа” – Болярово Христо Христов.

IMGP0933В разискванията по точка разни, отношение взеха Христо Христов, Николай Симеонов, Димитър Панайотов. Койчо Койчев (началник на РУП – Елхово) призова за повече внимание при ловните излети и похвали дружинките от ЛРС „Странджа”, че винаги досега са действали законосъобразно.

В края на отчетното събрание, председателят на събранието Ангел Тодоров и на сдружението Христо Христов пожелаха здраве и много наслука на всички присъстващи и на останалите членове на дружинките.

IMGP0934 IMGP0936

 

 

About the Author :