Жалбата против действията на общината за премахване на павилион на ул. „Търговска” е процесуално недопустима

DSC08630Състав на Административен съд – Ямбол остави без разглеждане жалбата на „БОРА ЕФ АЙ” против действията на община Ямбол, обективирани в Заповед №РД/02-00531 от 04.05.2015 год. на кмета на общината и прекрати производството по административно дело №68. В определението е посочено, че жалбата е процесуално недопустима.   Делото беше образувано в следобедните часове на 4 май, веднага след подаване на жалбата. В нея е посочено, че предприетите действия  на административния орган са неправилни, тъй като сочената заповед съставлява покана за доброволно изпълнение и даденият с предходна заповед №РД 02/-00522 от 30.04.2015 год. на Кмета на Община Ямбол срок за изпълнение е незаконосъобразен. Иска се отмяна на предприетите действия по изпълнение на Заповед №РД /02-00531 от 04.05.2015 год. Иска се и спиране на изпълнението на оспорената заповед. Мотивите за определението на съда са следните: в жалбата не се правят никакви възражения, относно незаконосъобразността на действията на органа по изпълнението, отклоняващи се от допуснатото предварително изпълнение, а се правят по същество оплаквания за незаконосъобразност на Заповед №РД/02-00522 от 30.04.2015 год.  Тази заповед от своя страна водела до незаконосъобразност на Заповед №РД/02-00531, което е недопустимо в настоящото производство, тъй като първият административен акт е предмет на жалбата по административно дело №66/2015 год. Заповедта,  предмет на настоящото производство, няма самостоятелен характер, тъй като тя не създава права и задължения за жалбоподателя. Касае се до твърдения от страна на жалбоподателя за незаконосъобразност на друг административен акт и на предварителното му изпълнение, а не до твърдения, че предприетите от органа по изпълнение действия, са в отклонение от изпълнителното основание по чл.268 АПК, послужило като основание за издаване на заповедта, предмет на настоящото производство. В този смисъл и искането за спиране на изпълнението на настоящата заповед е недопустимо. Оплакванията и исканията по жалбата в настоящото производство са напълно идентични с оплакванията в жалбите по дела №65 и №66 и целят в действителност спиране на предварителното изпълнение на Заповед №РД/02-00522 от 30.04.2015 год. Освен това, искането е за отмяна на Заповед №РД/02-00531 от 04.05.2015 год., която не е акт, подлежащ на обжалване. При това положение съдът не следва да се произнася по искането за спиране на изпълнението на административния акт.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Катя Няголова, връзки с обществеността на Административен съд

About the Author :