16 спици или чарката да си ром

DSC08835aКои са ромите, от къде идват, за какво мечтаят, в какво вярват, защо 8 април е техният празник и кого трябва да почитат…На тези въпроси  даде отговор  Мария Толева, зам.-кмет на община Стралджа по време на срещата с ромски лидери. Стана дума за циганския химн „Джелем, джелем”, за знамето – червено колело  с 16 спици върху поле в синьо и зелено, стана дума за индийския произход на ромите и дългия път, който са извървели от Индия до Европа…  Вниманието, с което ромските представители  изслушаха това въведение в присъствието на кмета Митко Андонов подсказа  удовлетворението   от поднесената информация  и безспорно беше добра препратка към дневния ред на срещата – отчет за дейността на Обществения съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

Известни са  особеностите на стралджанския район, в който ромите наброяват твърде голям процент. Известни са проблемите, които съпътстват живота на хората от този етнос, както и множеството въпроси, които се налага да решава местното общинско ръководство. По тази причина Кольо Пехливанов, гл.експерт в отдел „ОКСДЗ”, първо обърна внимание на координиращата и консултативна роля на обществения съвет, целите , които преследва  и след това  проследи изпълнението им през изтеклата 2013 г.

DSC08832aИзвеждайки на преден план  въпроса за безработицата той подчерта, че за периода по различни проекти и програми общината е осигурила заетост на над 400 трайно безработни. Осигурен е достъп до различни механизми на социална защита и активна съвместна работа с Дирекция „Социално подпомагане”. Чрез назначените двама здравни медиатори  по различни начини и поводи са насърчавани към трудова реализация  и професионално ориентиране ромските жени и младежи. Много сериозно е вниманието на общинското ръководство към образователната интеграция на ромските деца. Предприети са мерки за понижаване броя на отпадналите ученици, в учебните заведения са въведени СИП, изградени са различни извънкласни форми , реализират се множество проекти и програми, поддържа се постоянен контакт с отдел „Закрила на детето”, организират се периодични неформални срещи с лидери на ромската общност.

Активно се работи за подобряване здравната култура на ромското население. В общината се осъществяват задължителните планови имунизации, профилактични прегледи, разясняват се казуси от здравен характер, провеждат се здравни беседи и лекции за превенция на различни заболявания. Като постижение се посочва, че здравния медиатор Мильо Добрев е удостоен с Грамота за специален принос за повишаване имунизационния обхват сред общността.

Обособените ромски квартали  все още са една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото, тъй като условията на живот в тях водят до задълбочаване на изолацията им, до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния статус. В тази връзка изводът в отчета е , че „вниманието трябва да се насочи за подобряване на жилищно-битовите условия  и изграждане на социална инфраструктура в кварталите с ясно изразена етническа характеристика, да се решават своевременно проблемите на незаконното строителство, да се организират граждански инициативи за подобряване на жизнените условия, да се провеждат информационни кампании”.

„Интеграцията на ромите не е краткосрочна задача. Тя е дългосрочно предизвикателство пред обществото, което изисква координирано прилагане на последователни, целенасочени и ефективни действия, мобилизация на отговорните органи и институции за недопускане на дискриминация и неравнопоставеност, бедност и социално изключване на ромите”, подчерта на финала К.Пехливанов.

В последвалите изказвания ромските лидери потвърдиха  този извод. Бяха направени конкретни предложения за решаване на местни ромски въпроси, не беше подценена самокритиката и необходимостта от личен пример , обсъдени бяха конкретни идеи.

„Диалогът, който провеждаме днес е доказателство, че сме направили една крачка напред в желанието си да живеем по-добре и да намираме отговор на въпросите, които стоят неизменно пред нас”, сподели в своето изказване кметът на общината Митко Андонов. За пореден път той прикани ромските лидери да намерят най-верния път за промяна в живота на ромите, което означава спазване на законността, стремеж и насърчаване на децата да посещават училище, да се образоват, да придобиват професия, трудова дисциплина при изпълнение на поети ангажименти. Той изрази увереността си, че всичко това ще помогне за изчистване името на ромите, за ново отношение на обществото към представителите на етноса, от там и очакванията за обръщане на бизнеса и осигуряване на повече работни места в района, което на практика означава по-добра финансова осигуреност на семействата.

About the Author :