Община Тунджа определи границите на районите, в които организира събиране и извозване на битови отпадъци през 2024 г.

З А П О В Е Д

№ РД-07-1464

гр. Ямбол, 31.10.2023г.

Във връзка със задължението на общината да организира извършването на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на депа или други съоръжения за битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 О П Р Е Д Е Л Я М :         

I.Граници на районите, в които община Тунджа организира събиране и извозване на битови отпадъци през 2024 г.:

Самостоятелен район е територията на всяко населено място, определена от строителните му граници, а именно – населените места: Безмер, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Козарево, Кукорево, Могила, Търнава, Х.Димитрово, Чарган, Калчево, Победа, Челник , Златари, Гълъбинци, Бояджик, Болярско, Роза, Ботево, Межда, Мед.кладенец, Савино, Скалица, Овчи кладенец, Миладиновци, Коневец, Маломир, Дряново, Драма, Робово, Сламино, Каравелово, Тенево, Симеоново, Асеново, Ханово, ж.к. Окоп , Видинци, Ген. Инзово, Г. Манастир, Ген. Тошево, Крумово, Стара река в това число и поземлени имоти попадащи в масиви 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 по КККР на село Стара река .

  1. Видът на предлаганите услуги и тата по събиране и транспортиране на често битовите отпадъци на територията на община Тунджа за 2024 г. включва:
  2. Събиране и транспортиране на битовите отпадъци, както следва:

1.1.Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация предварително за третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците – район Ямбол, с. Х.Димитрово – извършва се ежемесечно двукратно за следните населени места: Коневец, Дряново, Драма, Робово и Видинци.

1.2.Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация предварително за третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците – район Ямбол, с. Х.Димитрово – извършва се ежемесечно трикратно за следните населени места: Асеново, Маломир, Каравелово, Ханово, Ген.Инзово, Голям манастир, Ген.Тошево, Крумово, Болярско, Гълъбинци, Златари, Ботево, Скалица, Овчи кладенец, Х.Димитрово , Веселиново, Завой, Калчево, Могила, Чарган, Симеоново, Козарево, Победа, Челник, Сламино и Търнава.

1.3.Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация предварително за третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците – район Ямбол, с. Х.Димитрово – извършва се ежемесечно четирикратно   за следните населени места: Тенево, Окоп, Роза, Безмер, Кабиле и Кукорево.

1.4.Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация предварително за третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците – район Ямбол, с. Х.Димитрово – извършва се ежемесечно на смесена кратност за извозване за населени места: Савино, Межда, Миладиновци и Меден кладенец – през месеците: май, юни, юли, август и септември на ТРИ /3/ ПЪТИ МЕСЕЧНО , а през януари: , февруари, март, април, октомври, ноември и декември на ДВА /2/ ПЪТИ МЕСЕЧНО .

1.5.Събиране и транспортиране на битовите отпадъци до инсталация предварително за третиране и предаване за депониране на Регионално депо за управление на отпадъците – район Ямбол, с. Х.Димитрово – извършва се ежемесечно на смесена кратност септември за извозване за населени места: Дражево, Стара река и Бояджик – през месеците: май, юни, юли, август и на ЧЕТИРИ /4/ ПЪТИ МЕСЕЧНО , а през месеца:, януари февруари , март, април, октомври, ноември и декември на ТРИ /3/ ПЪТИ МЕСЕЧНО .

  1. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за всички райони на територията на община Тунджа.
  2. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за всички райони на територията на община Тунджа.
  3. Услугите по т.1. не се извършват извънстроителни граници на населените места и съответно не се извършва дължината на таксата от собствениците на недвижими имоти за включване на поземлени имоти попадащи в масиви 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 по КККР на село Стара река .
  4. За имотите, намиращи се извън районите, в които общината е организирано събирането и транспортирането на битови отпадъци, се събира таксата за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете, кметските наместници и населението на общината, чрез обявяване на публични места до 31.10.2023 г. 

Вр. ИД. Кмет на Община „Тунджа“

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ / П /    

/ Съгл. Решение на ОбС „Тунджа“ №1220/27.09.2023г./   

About the Author :