Стралджа няма да увеличава местни данъци и такси

DSC02382Приходите в общинския бюджет за 2015 г. да нарастват с умерени стъпки, планират финансистите на община Стралджа. Ръстът на собствените приходи ще се поддържа чрез активна работа по повишаване на тяхната събираемост. Ще се запази досегашната структура на дейности и бюджетни звена без да се предлага разширяване на номенклатурата на услугите. Няма предложение за завишаване на  местните данъци и такси. 2015 г. ще стартира с досегашните размери, определени с решение на ОбС.     Макро рамката на проекта за бюджет 2015г. беше представена от кмета на общината Митко Андонов пред общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на читалища, младежки и спортни  и др.НПО , ръководители на учебни и социални заведения, граждани. Най-важният финансов документ не предвижда нарастване на индивидуалните работни заплати  и осигурителните плащания, което е в унисон с решенията на национално ниво.

В проекта за бюджет за местни дейности и дофинансиране на някой от делегираните от държавата дейности, предложението е приходите и разходите да бъдат в размер на 4 846 375 лв. Размерът им спрямо първоначалния бюджет за 2014г. нараства с 39%, а спрямо уточнения бюджет – със 7 %.  Представяйки макро рамката за бюджет 2015 г. кметът на общината Митко Андонов потвърди, че анализът на параметрите по изпълнението на приходите и разходите към 31.10.2014г. и на очакваното изпълнение за годината е добро. Това ще осигури добър старт за изпълнение на новия бюджет, тъй като се предвижда една част от реализираните приходи през 2014г. да преминат като преходен остатък.

Добра новина е, че на този етап община Стралджа няма „орязване” на субсидиите. По отношение на разходите общината ще запази политиката за  недопускане на просрочени задължения. Придържайки се към националните приоритети, общинският проект за бюджет 2015г. осигурява условия за постигане заложените цели. Политиката на общината ще продължи да бъде насочена към подобряване условията на живот, подобряване на бизнес средата.За реализирането на това от съществено значение ще бъде оптималното усвояване на средствата от ЕС, с които се финансират програми  с пряк ефект върху растежа на заетостта, доходите и инфраструктурата на общината.      По функции и дейности разпределението на разходите е различно, текущите нарастват с минимален ръст във всички дейности. Предвижда се да бъдат финансирани капиталови разходи за местни дейности в размер на 904 531 лв., от тях от ЦС – 266 000 лв. и от собствени приходи – 538 531 лв.

За делегирани от държавата дейности се очаква да бъдат финансирани  капиталови разходи в размер на 169 620 лв., от ЦС – 140 000 лв. и от собствени средства на звената – 29 620 лв.    За 2015г. от собствени приходи се предвижда да постъпят 1 864 648 лв. Предвидено е от общински такси  да постъпят 227 648 лв. като се дава лек превес на таксата за ползване на пазари и на административните услуги. Останалите такси – за ползване на ЦДГ, детска ясла, социални услуги в т.ч. ДСП /Домашен социален патронаж/ и други общински такси, са планирани в рамките на очакваните постъпления от 2014г. Предвидените приходи от такси са на база на сега действащите размери, тъй като не се предвижда промяна в размерите на общинските такси. През новата година ще се запазят размерите за такса битови отпадъци  за физически и юридически лица както и базата за изчисляване.  Приходите от републиканския бюджет за местни дейности са в размера определен в проекта за ЗДБРБ за 2015 г. Сумите за зимно поддържане нарастват с 4,4%, а целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 506 000 лв. През годината се предвижда да бъде предоставен вътрешен заем  за финансиране на проекти по оперативни програми  в размер на 100 000 лв. както и ползване от  фонд ФЛАГ.

About the Author :