Общо събрание на членовете на кооперация “Ямболска популярна каса”

КООПЕРАЦИЯ “ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА”

Свиква се общо събрание на членовете на Кооперация ”Ямболска популярна каса”

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на нови членове в кооперацията
 2. Прекратяване на членство в кооперацията.
 3. Отчет на УС за дейноспа на кооперацията през 2021г.
 4. Доклад на КС за дейността на кооперацията през 2021г.
 5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на финансовия резултат от дейността на кооперацията през 2021г.
 6. Освобождаване от отговорност членовете на УС и КС за дейността им през 2021г.
 7. Вземане на решение за разпореждане с движими и недвижими имоти.
 8. Избор на член на КС поради подадена молба за освобождаване.
 9. Определяне размера на средствата за дейността на КС.
 10. Избор на лице, което представлява кооперацията при съдебен спор с председателя.
 11. Анализ на финансовото състояние на кооперацията и вземане на решения за стабилизиране на дейноспа на ВСК към кооперацията.
 12. Разни.

Събранието ще се проведе на 15.07.2022г. от 15 часа в офиса на кооперацията на ул.Г.С.Раковски 1а ет.2.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден един час покъсно при същия дневен ред.

Материалите на събранието се намират в офиса на кооперацията.

 

About the Author :

Leave a reply