Безработицата в Ямбол достигна 2,5 %, в “Тунджа” – 5,3 %

Регистрирана безработица

През месец август 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2472 и са с 84 души (3,3%) по-малко от безработните в края на м. юли. Безработните през август 2021 са по-малко с 1339 души (с 35%) в сравнение със същия месец на м.г., когато след отмяната на извънредното положение безработните бяха достигнали 3811 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.4 % и в сравнение с м.юли 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.2 п.п.

Данни по общини

В 4 от общините в областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Ямбол – с 62 души (6%), Стралджа – с 22 души (8%), Елхово – с 22 души (3%) и Болярово – със 7 души (3%). В община Тунджа има леко увеличение – с 29 души (8%)

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През август 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3,0%, 73 лица; младежи до 29 г. – 7,6%, 188 лица; продължително безработни – 22,8%, 563 лица; лица без квалификация – 54,8%, 1354; лица с основно и по-ниско образование – 44,5%, 1100, лица с увреждания – 8,1%, 199.

Входящ поток безработни лица

През месец август 2021 г. 417 безработни лица са се регистрирали в бюрата по труда от областта за ползване на посредническите услуги, кoeто е с 26 души повече в сравнение с юли и със 54 по-малко от новорегистрираните през август 2020 г. (471 д.), когато извънредното положение беше преминало в извънредна обстановка заради епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 20 от тях (5 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (23%); Държавно управление (10%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (10%); Хуманно здравеопазване и социална работа (6%); Административни и спомагателни дейности (5%); Селско, горско и рибно стопанство (5%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.август 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 232 души и е по-малко с 16 души (6%) от започналите работа през предходния месец (248 души). От тях 66 % са устроени в реалната икономика – 153 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 79 лица – 1 по мерки и 11 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 67 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Броят на обявените работни места има лек спад спрямо предхния месец – 271 места при 307 през м.юли. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (46%); Образование (22%); Хотелиерство и ресторантьорство (8%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (8%); Сроителство (3%); Транпорт, складиране и пощи (1%).

Най-много работни места са обявени за позициите: учител; оператор, производствена линия; заварчик; общ работник; продавач-консултант; работник, кланица; шивач; сервитьор; камериер; шлосер и др.

About the Author :

348 Comments to “Безработицата в Ямбол достигна 2,5 %, в “Тунджа” – 5,3 %”

Leave a reply