Ямбол и областта трябва да се избавят от етикета “дестинация с евтина работна ръка”

SAM_2274Ямбол и областта трябва да се избавим от етикета, че сме дестинация с евтина работна ръка, защото тя привлича нискоефективни предприятия, които на друг терен не биха се развивали, заяви заместник-областният управител Христо Колев днес, 7 септември, на Областния съвет за тристранно сътрудничество, който се проведе в Областната администрация. Евтината работна ръка означава хронична бедност и застой. При съвременната мобилност не след дълго регионът ще се изправи пред демографска изчерпване. Наш приоритет трябва да бъде създаването на качествени кадри, допълни той. По време на заседанието, в което участваха представители на работодателски организации, синдикатите, както и шефовете на бюрата по труда в Ямбол и Елхово, на Териториално Статистическо бюро-Югоизток и др. бе направен социално-икономически анализ на състоянието и тенденциите в развитието на област Ямбол.

Икономическите показатели на регионално ниво се подобряват. Отчита се растеж на БВП с 3,6% по БВП на човек от населението оставаме обаче значително под средното за страната – на 12-то място сред 28-те области. Стойността на БВП на човек е по-ниска от средната за Югоизточния район, която пък е по-ниска от средната за страната. По показателя брутна добавена стойността в областта има увеличение на индустриалния сектор, намалява относителният дял на добавената стойност на аграрния сектор и се запазва относителният дял на услугите. По показател на преки чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор за областта през 2015 г. са отчетени 79 млн. евро, те са 6 пъти по-ниски от средното за страната, изчислено на човек от населението. Въпреки увеличението спрямо 2014 г. област Ямбол е сред последните места в страната по размер на реализирани преки чуждестранни инвестиции. След нея са само областите Видин, Монтана, Силистра и Кюстендил. По оценка на Института за пазарна икономика инвестициите в областта остават ниски. Показателят брой на нефинансовите предприятия почти не се променя. Най-голям е делът на микропредприятията с до 9 заети лица, намалява леко делът на средните предприятия с наети 50 – 249 заети.

По показателя коефициент на икономическа активност и коефициент за заетост на хората на 15-64 г. област Ямбол е близо до средното ниво за страната и се подобрява. Чувствително намалява безработицата.

Средната годишна заплата на наетите лица в област Ямбол за 2015 г. е била 8 053 лв., което е 23,5 % под средното ниво за страната, което е било 10 535 лв. Областта се нарежда на 14-то място сред 28-те области и на предпоследно  място в Югоизточен район пред област Сливен. Според Института за пазарна икономика разликата в доходите в областта спрямо  средните нива за страната се увеличава, заради по-бавния им ръст в област Ямбол.

Демографската картина също не е добра. Тенденцията за намаляване на населението в областта е устойчива  – по този показател сме на 22-ро място сред 28 области в страната. За една година сме намалели с 1 500 души, което прави 1,2 %, съобщи Христо Колев. За период от 10 години сме намалели с 22 249 човека, което е 15,3 % намаление на населението в Ямболска област. За България това намаление е наполовина по-малко – 7,5 %. Коефициентът на обща раждаемост в областта е около средния за страната, коефициентът на общата смъртност обаче е по-висок. Коефициент на естествен прираст е минус 9,5 промила при среден за страната минус 6,2 промила. Коефициент на средната гъстота на населението в областта е 37 души/кв. км, при отчетена за страната 64 д/кв. км. Коефициентът общ прираст на населението в област Ямбол е минус 15,3 промила. Позитивна тенденция, че процентът на застрашените от бедност и социално изключване намаляват в областта. Относителният дял на бедните в Югоизточен район е 22,5 %, а в област Ямбол – 14,4 %.

Развитието на област Ямбол може да стане само, ако значително се подобри демографската картина на областта и нейния инвестиционен облик, е изводът, който прави анализът.

Сред възможните мерки бяха посочени: задържане на младите хора; реакция на вътрешната и външна миграция от областта; стимулиране завръщането на емигрирали квалифицирани кадри;  насърчаване на раждаемостта сред образованото българско население; насърчаване на отговорно родителство и др. Подобряването на градската среда от общините, както и на административния капацитет вече не е достатъчно. Трябва да се обърне внимание и на структурата на инвестициите от гледна точка на технологично ниво, екологосъобразност, условия на труда и възнаграждения, сочи анализът. Трябва да се насърчават инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност. Да се засили сътрудничеството между професионалното образование и бизнеса. Необходима е качествена работна ръка и бе отчетено, че в Ямболска област има добри практики в дуалното обучение. Да се работи директно върху причините, които карат цели български семейства заедно с децата си да се изнесат от нашите градове и села; директно върху причините завършилите средно училище да си тръгват завинаги, а завършилите висшисти да не пожелаят да се върнат обратно в родния град, призоваха от областната администрация.

About the Author :