Ямболският общински съвет на АБВ против тегленето на дълг в Ямбол

jordan-milkov-1ПОЗИЦИЯ

на Общинския съвет на ПП „АБВ” – Ямбол относно предложението

на кмета на община Ямбол за поемане на дългосрочен общински дълг

След като се запознахме задълбочено с Поканата за обществено обсъждане изх.№2801-16217/04.10.2017 г. и с  предложението на Кмета на община Ямбол относно поемане на дългосрочен общински дълг, както и с презентацията на Кмета на общественото обсъждане на 13.10.2017 г.; базирайки своите изводи на Справка за годишния размер на плащанията по общинския дълг и Справка за ограниченията на дълга, както и за финансовото състояние на общината считаме, че:

– Община Ямбол е решила много от  основните си и жизненоважни за общността инфраструктурни проблеми чрез финасиране по европейски проекти и през последните години в Бюджета си разполага с необходимите средства за капиталови  разходи;

–  Финансово общината е стабилна и е на първите водещи места в страната и може да продължи да инвестира за капиталови разходи до 2 млн. лв. ежегодно чрез собствения си бюджет.

– Предвидените 14 обекта за финансиране чрез средствата от дългосрочния дълг (за улично осветление, система за видеонаблюдение, реконструкция на кръстовища, паркинги и велоалея – 6 обекта, реконструкция и ремонт на булевард и улици – 6 обекта), подредени приоритетно могат да бъдат реализирани за 5-6 години със собствени средства на общината;

–  В чл.4, т. 1-6 от Закона за общинския дълг е записано за какво се поема дългосрочен дълг, направените предложения на Кмета са законни, но включените обекти за финансиране са нито спешни, нито жизненоважни, и най-вече ако не бъдат решени през следващите 2 години,  нищо лошо няма да  се случи на местната общност – на гражданите на Ямбол;

– Община Ямбол е гарантирала, че „Поемането на общински дълг е инструмент за временно осигуряване на финансирането на публични блага и услуги, както и че „Общината провежда дългова политика насочена към осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект, при спазване на разпоредбите на Закона за общинския дълг”,  в чл.36, ал.1 и ал.2 на общинската Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол”, а тези разпоредби изискват много сериозно, отговорно и съобразено с местната общност решение за поемане на дългосрочен дълг.

Осъзнаваме, че гласът ни може да бъде „глас в пустиня” и решението за поемане на дългосрочен общински дълг може да се вземе бързо, и без дебати, на заседание на Общинския съвет, съгласно част първа на ал.2, чл. 17 от Закона за общинския дълг: „Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници…” но ние считаме, че община Ямбол няма нужда от поемането на дългосрочен дълг и предлагаме общинските съветници да се възползват от възможността, която предоставя втората част на изречението от ал.2, чл. 17, а именно: „…или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.”

Глас народен, глас божи!

От Общински съвет на ПП „АБВ” – Ямбол

About the Author :