Ямболска популярна каса свиква общо събрание

КООПЕРАЦИЯ”ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА”

            свиква общо събрание на членовете на Кооперация”Ямболска популярна каса”

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на нови членове в кооперацията.
 2. Прекратяване членство в кооперацията.
 3. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2016г.
 4. Доклад на КС за дейността на кооперацията през 2016г.
 5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата от дейността на кооперацията през 2016г.
 6. Освобождаване от отговорност членовете на УС и КС за дейността им през 2016г.
 7. Избор на ръководни органи на управление на кооперацията – Управителен съвет, Контролен съвет и  Председател със срок на мандата четири години
 8. Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгласно чл.15, ал.4, т.2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК.
 9. Вземане на решение за разпореждане с движими и недвижими имоти.
 10. Определяне размера на средствата за дейността на КС.
 11. Избор на лице, което представлява кооперацията при съдебен спор с председателя.
 12. Разни.

Събранието ще се проведе на 07.04.2017г. от 16 часа в офиса на кооперацията на ул.Г.С.Раковски 1а ет.2.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден един час по-късно при същия дневен ред.

Материалите на събранието се намират в офиса на кооперацията.

 

Председател:

                          /Бою Боев/

 

 

 

About the Author :

Leave a reply