Ямболска популярна каса свиква общо събрание

КООПЕРАЦИЯ”ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА”

 

Свиква се общо събрание на членовете на Кооперация”Ямболска популярна каса”

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на нови членове в кооперацията.
 2. Прекратяване на членство в кооперацията.
 3. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2020г.
 4. Доклад на КС за дейността на кооперацията през 2020г.
 5. Приемане на годишния финансов отчет и разпределение на финансовия резултат от дейността на кооперацията през 2020г.
 6. Освобождаване от отговорност членовете на УС и КС за дейността им през 2020г.
 7. Вземане на решение за избиране на пълномощници за общото събрание на кооперативния съюз, в който членува кооперацията съгласно чл.15, ал.4, т.2б от ЗК и чл.56, ал.3 от ЗК.
 8. Вземане на решение за разпореждане с движими и недвижими имоти.
 9. Избор на УС и КС поради изтичане на мандата.
 • Определяне размера на средствата за дейността на КС.
 • Избор на лице, което представлява кооперацията при съдебен спор с председателя.
 • Анализ на финансовото състояние на кооперацията и вземане на решения за стабилизиране на дейността на ВСК към кооперацията.
 • Разни.

Събранието ще се проведе на 26.03.2021г. от 16 часа в офиса на кооперацията на ул.Г.С.Раковски 1а ет.2.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден един час по-късно при същия дневен ред.

Материалите на събранието се намират в офиса на кооперацията.

 

Председател:

/Бою Боев/

About the Author :

Leave a reply