“Ямболска популярна каса” свиква извънредно общо събрание

КООПЕРАЦИЯ ”ЯМБОЛСКА ПОПУЛЯРНА КАСА”

            Свиква се извънредно общо събрание на членовете на Кооперация ”Ямболска популярна каса”

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на мерки за стабилизиране финансовото състояние на кооперацията.
  2. Приемане на мерки за увеличаване на ликвидността на кооперацията и за сключване на цесии по съществуващите изпълнителни дела.
  3. Утвърждаване на взети решения от УС по приключени изпълнителни дела.
  4. Разни.

Събранието ще се проведе на 18.11.2022г. от 15 часа в офиса на кооперацията на ул.Г.С.Раковски 1а ет.2.

При липса на кворум, събранието ще се проведе на същия ден един час по-късно при същия дневен ред.

Материалите на събранието се намират в офиса на кооперацията.

Председател:

                           /Бою Боев/

About the Author :