Ямболска област се смали до 127 100 души

DSC02608aБрой и структури на населението

Населението на област Ямбол към 31 декември 2013 г. е 127.1 хил. души, което представлява 1.8% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Перник (128.7 хил. души) и пред област Разград (120.6 хил. души). В сравнение с 2012 г. населението на област Ямбол през 2013 г. намалява с 1.5 хил. души, или с 1.1%.

В област Ямбол мъжете са 62.5 хил. (49.1%), а жените – 64.7 хил. (50.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 036 жени през 2013 година.

По общини на 1 000 мъже в община Болярово се падат 1 054 жени, следват общините Ямбол – с 1 053, Елхово – с 1 017, Тунджа – с 1 010 и община Стралджа – с 1 001 жени.

Към 31.12.2013 г. децата до 15 години са 18.4 хил., или 14.4% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2012 г. относителният им дял се увеличава с 0.2 процентни пункта.

По общини относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 18.1%, следват общините Ямбол – 15.0%, Елхово – 12.6%, Болярово – 12.4% и Тунджа – 12.2%.

През 2013 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 80.8 хил. души и спрямо 2012 г. относителният им дял намалява с 0.8 процентни пункта.

По общини относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол – 68.2%, следват общините Елхово – 63.9%, Стралджа – 56.6% и Болярово – 55.8%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа (53.5%).

В края на 2013 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28.1 хил., или 22.1% от населението на областта, и в сравнение с 2012 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.6 процентни пункта.

По общини делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.3%), Болярово (31.8%), Стралджа (25.3%) и Елхово (23.5%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (16.7%).

Към 31.12.2013 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] е 57.5%, т.е на всеки 100 лица в „зависимите възрасти” се падат 57.5 лица в активна възраст, като в сравнение с 2012 г. има нарастване с 2.1 процентни пункта.

Това възрастово съотношение е по-благоприятно за лицата, живеещи в градовете – 47.2%, докато в селата то е 88.2% и в сравнение с 2012 г. в градовете нараства с 2.0 процентни пункта, а в селата – с 2.4 процентни пункта.

По общини най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (86.8%), следват общините Болярово (79.2%) и Стралджа (76.8%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Ямбол (46.6%) и Елхово (56.4%).

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2013 г. е 44.4 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.1 години.

 

Основни социално-икономически характеристики

Населението в трудоспособна възраст[2] към 31.12.2013 г. e 73.9 хил. души, или 58.1% от цялото население на областта, като мъжете са 39.6 хил., а жените – 34.3 хиляди. Въпреки увеличаващата се възрастова граница за пенсиониране съгласно българското трудово законодателство относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.2 процентни пункта спрямо предходната година.

Към края на 2013 г. над трудоспособна възраст са 33.8 хил. души, като спрямо предходната година относителният дял се запазва, докато при под трудоспособна възраст е 19.4 хил. души и се увеличава с 0.2 процентни пункта.

Към 31.12.2013 г. коефициентът на демографско заместване[3] е 55.6%, т.е. на всеки 100 излизащи от трудоспособна възраст лица в групата на влизащите са 55.6 лица. За сравнение, през 2012 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 57.8 млади хора.

По общини най-благоприятно е възрастовото съотношение в Стралджа – 70.2, Ямбол – 60.4, и Елхово – 55.6. Най-нисък е този показател в общините Тунджа и Болярово, където всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват съответно от 39.6 и 37.7 лица, влизащи в трудоспособна възраст.

 

Териториално разпределение на населението

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.

Най-малка по брой население е община Болярово, в която живеят 3.9 хил. души, или 3.1% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол със 72.2 хил. души (56.7%). Спрямо 2012 г. населението в област Ямбол през 2013 г. във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в общините Болярово и Тунджа – по 1.7%, а най-малко в община Ямбол – с 0.9%.

Към края на 2013 г. населените места[4] в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 72.2 хил. души, а най-малък е град Болярово – с 1.2 хил. души.

Най-голямото село в област Ямбол е с. Зимница (община Стралджа) с 1.7 хил. души население, а най-малкото е с. Малко Кирилово (община Елхово) с 15 души.

Към 31.12.2013 г. в градовете на област Ямбол живеят 89.2 хил. души, или 70.1% от населението на областта, а в селата – 38.0 хил., или 29.9%.

Информация на Териториално статистическо бюро – Ямбол

 

 


.

About the Author :