Ямболска област заема 15-то място по брутен вътрешен продукт за 2017 г.

565По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Ямбол през 2017 г. възлиза на 1 078 млн. лв. по текущи цени и е с 3.7% повече в сравнение с 2016 година. Делът на БВП за област Ямбол е 1.1% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Ямбол се нарежда на 15-то място с 8 881 лв., след област Добрич – с 8 925 лв. и преди област Шумен – с 8 829 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) – 30 295 лв., а с най-ниско област Силистра – 6 687лева (фиг. 1).

67676Брутната добавена стойност (БДС) за област Ямбол през 2017 г. е 935 млн. лв. по текущи цени, което представлява 1.1% от БДС за страната.

Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от услугите и аграрния сектор достигат до 52.5 и 13.4% или се увеличават с 1.4 и 1.1 процентни пункта спрямо 2016 година. Относителният дял на добавената стойност в сектора на индустриятадостига до 34.1% или с 2.5 процентни пункта по-малко в сравнение с предходната година.

 

About the Author :

Leave a reply