Ямболска област е на 22-ро място по население

58756886_2739982452695459_3696403254716923904_oБрой и структури на населението

Населението на област Ямбол към 31 декември 2018 г. е 118 897 души, което представлява 1.7% от населението на страната. По брой на населението областта се нарежда на 22-ро място след област Кюстендил (119 041 души) и пред област Разград (112 229 души). В сравнение с 2017 г. населението на област Ямбол намалява с 1 573 души, или с 1.3%.

В област Ямбол мъжете са 58 200 (48.9%), а жените – 60 697 (51.1%), или на 1 000 мъже се падат 1 043 жени през 2018 година.

Разпределението по общини е както следва: на 1 000 мъже в община Ямбол се падат 1 067 жени, следват общините Елхово – 1 019, Тунджа – 1 016, Болярово – 1 002 и община Стралджа – 994 жени.

Към 31.12.2018 г. децата до 15 години са 17 893, или 15.0% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2017 г. относителният им дял се увеличава с 0.1 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в община Стралджа – 19.0%, следват общините Ямбол – 15.7%, Елхово – 13.1%, Тунджа – 12.6%, и Болярово – 12.1%.

През 2018 г. в област Ямбол лицата от 15 до 64 навършени години са 72 363 души, или 60.9% от общия брой на населението в област Ямбол и спрямо 2017 г. относителният им дял намалява с 0.6 процентни пункта.

Относителният дял на населението от 15 до 64 навършени години е най-висок в община Ямбол – 64.5%, следват общините Елхово – 61.1%, Стралджа – 55.8% и Болярово – 55.0%. Най-нисък е делът на посочената група в община Тунджа – 53.0%.

В края на 2018 г. лицата на 65 и повече навършени години са 28 641, или 24.1% от населението на областта, и в сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта.

Делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в общините Тунджа (34.4%), Болярово (32.9%), Елхово (25.8%) и Стралджа (25.2%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Ямбол (19.8%).

Към 31.12.2018 г. общият коефициент на възрастова зависимост[1] е 64.3%, т.е на всеки 100 лица в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат 64 лица в активна възраст, като в сравнение с 2017 г. има нарастване с 1.6 процентни пункта.

Най-неблагоприятен е коефициентът на възрастова зависимост в община Тунджа (88.7%), следват общините Болярово (81.8%) и Стралджа (79.4%). Сравнително по-благоприятен е този коефициент в общините Елхово (63.7%) и Ямбол (55.1%).

 

Средната възраст на населението в област Ямбол в края на 2018 г. е 45.1 години, като в сравнение с предходната година тя нараства с 0.1 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.

За 2018 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 2 месеца за жените и 64 години и 1 месец за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2018 г. e 66 791 души, или 56.2% от цялото население на областта, като мъжете са 35 794, а жените – 30 997. Относителният дял на трудоспособното население намалява с 0.4 процентни пункта спрямо предходната година.

Към края на 2018 г. над трудоспособна възраст са 33 085 души, или 27.8%, а под трудоспособна възраст – 19 021 души, или 16.0% от населението на областта. Спрямо предходната година относителният дял на двете групи население се увеличава с 0.2  процентни пункта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2018 г. това съотношение е 64.

 

Териториално разпределение на населението

Към 31.12.2018 г. в градовете на област Ямбол живеят 84 119 души, или 70.7%, а в селата – 34 778, или 29.3% от населението на областта.

В съответствие с административно-териториалното устройство на страната област Ямбол е разделена на 5 общини.

Най-малка по брой на населението е община Болярово, в която живеят 3 562 души, или 3.0% от населението на областта, а най-голяма е община Ямбол с 68 074 души (57.3%). Спрямо 2017 г. населението във всички общини намалява, като най-чувствително е намалението в община Тунджа – 1.8%, а най-малко в община Ямбол – 1.1%.

Към края на 2018 г. населените места3 в област Ямбол са 109, в т.ч. 4 града и 105 села.

Най-големият град в областта е областният център гр. Ямбол, който е с население 68 074 души, а най-малък е гр. Болярово – 1 099 души.

 

 

About the Author :