Ямболска област е на 12-то място по средна заплата за 2019 г.

Ямболска област е на 12-то място по размер на средната работна заплата за 2019 г., показват окончателните данни на отдел „Статистически изследвания“ – Ямбол. Средната брутна годишна работна заплата за 2019 г. на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 12 048 лв., при 15 209 лв. средно за страната. С най-високо средно възнаграждение е област София (столица) – 21 040 лв. следвана от област София – 14 586 лв. и Варна – 14 282 лева.

През 2019 г. средната годишна брутна работна заплата в област Ямбол се увеличава спрямо  2018 г. с 11.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 27.4% и „Строителство“ – с 21.1%. Намаление е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ –  с 11.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 2.8%.

Спрямо 2018 г. средната годишна работна заплата през 2019 г. нараства в обществения сектор с 15.7%, а в частния сектор – с 9.8%.

Средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол за 2019 г. е 29 046 души, което представлява 1.3% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта намалява с 1 143 души, или с 3.8%. По-значително е намалението на наетия персонал в „Добивна промишленост“ – с 8.4%, „Преработваща промишленост“ – 8.2% и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 5.4%. Най-голямо увеличение на наетия персонал е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 20.4%, „Финансови и застрахователни дейности“ – 10.6% и „Култура, спорт и развлечения“ – с 9.8%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 32.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 8.5%, „Образование“ – 8.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6.6% и др.

По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 г., областта заема 21-во място в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 768.5 хил., а най-малък в област Видин – 15.7 хиляди.

About the Author :

1 Comment to “Ямболска област е на 12-то място по средна заплата за 2019 г.”
  • Ямболлия
    January 18, 2021 - Reply

    БРАВО ЯМБОЛ !!! Не е трудно да влезем и в топ 6. Дай Боже.

Leave a Reply to Ямболлия Cancel reply