Шанс за работа

DSC08570Във връзка с изпълнение на Национална програма „Активиране на неактивни лица” на Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта, от 4 май 2015 г. в община „Тунджа” е назначен нов служител на длъжност „младши специалист, младежки медиатор”. Това е Виолетка Христова Томова, на 23 години, висше образование, специалност „икономика“.

От 20.04.2015 г. до 30.04.2015 г. младежкият медиатор на община „Тунджа” участва в обучение за придобиване на професионална квалификация „сътрудник социални дейности“.

Младежкият медиатор в ежедневната си работа ще изпълнява функцията на посредник между неактивните младежи от община „Тунджа”, обект на НП „Активиране на неактивни лица” и различни институции, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и др. услуги. Действията са насочени към безработни младежи с ниска мотивация за труд, много често с ниско образование и без трудов опит, които не работят и не учат.

През последните години в страната нараства групата от млади хора, които не са заети и не участват в никакви форми на обучение или образование. Факторите за това са обективни и се предопределят от състоянието на пазара на труда (безработица, заетост, доходи, условия на труд) и субективни – пасивност и слаба мотивация за учене и работа. В същото време, предвид липсата им на професионален опит и трудови навици, те често не са предпочитани от работодателите. Не на последно място, част от младите хора с ниска степен на образование и/или професионална квалификация, са напуснали преждевременно образователната система и шансовете им за реализация без посредничество и подкрепа за повишаване пригодността им за заетост са минимални.

About the Author :