Четири часа днес без електронно подаване на документи към Агенция “Митници”

agencia_mitniciАгенция “Митници” Ви уведомява, че на 20.05. 2015 г. от 10,00ч. до 14,00ч. поради предстоящо инсталиране и внедряване на нови версии на системите на централните и локални сървъри компонентите на информационната структура за електронно подаване на митнически документи на Агенция „Митници” няма да работят.
С оглед осигуряване непрекъсваемостта на процеса на обработване на митнически декларации, за времето на неработоспособност ще се прилага аварийна процедура за следните системи:
· Българска система за управление на транзита;
· Българска интегрирана митническа информационна система;
· Система за контрол на износа – фаза 2 и Обобщени декларации за напускане;
· Система за контрол на вноса и Обобщени декларации за въвеждане;
· Модул за опростено деклариране;
· Потвърждаване на плащане на възникнали митнически задължения.

Обръщаме и внимание, че в случаите на аварийна процедура при деклариране за поставяне на стоки под режим износ, пасивно усъвършенстване или направление реекспорт в съответствие с разпоредбата на чл. 793а, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията, деклараторът следва да впише в клетка 44 „RET-EXP” или код 30400, или по друг начин отбележи, че желае формуляр 3 да му бъде върнат. Изходното митническо учреждение удостоверява физическото напускане на стоките чрез заверка на гърба на този екземпляр и връща формуляра на лицето, което го е представило, или на посредника, посочен в него, който е установен в района на действие на изходното митническо учреждение.
В този период, с цел избягване на затруднения по приключване на движенията на акцизни стоки в система БАЦИС, приканваме икономическите оператори в периода на аварийната процедура на изброените по-горе митнически системи, да не подават е-АД след внос и е-АД преди износ за движение на акцизни стоки под РОПА, обвързани с кръстосана проверка между системите БИМИС, БАЦИС и МОД.

About the Author :