Четири жилищни сгради в Болярово ще кандидатстват за безплатно саниране

IMGP7525На условията за кандидатстване за безплатно саниране по Националната програма за енергийна ефективност, за която държавата осигурява 1 милиард лева, отговарят четири жилищни сгради в град Болярово. Това са жилищните блокове с номера 1, 15 и 31 на улица „Граничарска” и блок 35 на улица „Девети септември”.

Поради тази причина в периода 9-13 февруари се проведоха първите събрания на жителите на тези блокове. На тях присъстваха общинският кмет Христо Христов, адвокатът, работещ по договор за правна помощ с общината Георги Дженков и специалистът по европейски проекти Теодора Георгиева.

IMGP7524На събранията кметът уведоми жителите на тези блокове какво се изисква от тях и какви са задълженията на общината в случая, за да се кандидатства за безплатното саниране. Уведоми ги, че работен екип в общинската администрация ще им помага с консултаци при изготвянето на изискваните документи.

Адвокат Дженков им разясни правата и задълженията и конкретните изисквания за кандидатстване.

Ето и основните въпроси и отговори във връзка с кандидатстването за безплатно саниране.

IMGP7526Кой може да кандидатства? 

– Всички многопрофилни жилищни сгради, строени по индустриален способ – ЕПЖС  (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);

– Минимален брой на апартаментите в сградата – 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

– Обхват – всички 264 общини.

Как се кандидатства?

Стъпка 1 – Етажната собственост регистрира сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/ район и регистър БУЛСТАТ. За целите на програмата е нужно да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Стъпка 2 – Вземане на решения за обновяване на сградата (с минимум 67 % собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата.

На етап изпълнение на дейностите по сградата следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.

Стъпка 3 – Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване  (по образец) пред общината/района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4 – Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение / отхвърляне.

Стъпка 5 – При одобрение на сградата се сключва споразумение между общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).

Задължения на общината 

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

– извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;

– извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;

– проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;

– строителен и авторски надзор.

Какви мерки ще финансират? 

– Дейности по конструктивно укрепване на сградата;

– Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);

– Мерки за енергийна ефективност: топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.); ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/ или връзки към системите за топлоснабдяване  и газоснабдяване в общите части на сградата; изграждане на инсталации за ВЕИ (соларни панели); ремонт на електроинсталация в общите части на сградата; енергоефективни мерки в асансьорите.

Какво не включва програмата? 

– Закупуване на нови радиатори;

– Закупуване на нови асансьори;

– Вътрешно обзавеждане и оборудване.

Кога стартира програмата?

До края на януари 2015 година ще бъдат публикувани Методически указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

About the Author :