Четиридесет и шесто заседание на Общински съвет – Болярово

IMG_9372На 27 март 2019 година Общински съвет – Болярово проведе четиридесет и шестото си заседание. На него местните депутати разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за 2018 г. по програмата за развитие на туризма в община Болярово за периода 2018-2019 година; застраховане на имоти – частна общинска собственост; утвърждаване на наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2019/2020 година; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2019 година; отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани от община Болярово.

Разгледани бяха и отчетите на кметове и кметски наместници на част от селата: информация за работата на кметство с. Стефан Караджово за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. и отчети за същия период на: кметство с. Воден; кметство с. Попово; кметство с. Малко Шарково за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; кметство с. Денница за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; кметство с. Оман за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.; кметство с. Камен връх за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

IMG_9371Обсъдени и приети бяха и докладни записки относно: предоставяне под наем на общински имот – помещение с идентификатор № 05284.501.170.1.1, находящо се в гр. Болярово, ул. „Девети септември“ № 33; отдаване под наем за 2018-2019 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на гр. Болярово и селата Воден, Голямо Крушево, Горска поляна, Странджа и Шарково; искане от Общинска служба „Земеделие“ гр. Елхово – офис Болярово на осн. чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал.2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, относно възстановяване на земеделска земя по влязло в сила Решение № 83/17.07.2007 г. на ЕРС по преписка № 1282 на Тончо Пеев Стойков с. Дъбово; приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2019 – 2021 г.; съгласие за изменение на  ПУП – план за регулация на кв.3 по ПУП на с. Ситово; предложение за изменение на структурата в звено ”Гори” в общинската администрация и сключване на договори със секачи с моторни резачки на дървесина;  коригиране на План – сметка за дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ за 2019 година; предложение за разглеждане на общинските съветници на ОбС. Болярово на предоставен на областен управител на област Ямбол протокол №1 от 26 февруари 2019 г. от проведеното редовно заседание на общото събрание от 13.30 ч. на Асоциацията по ВиК ЕООД – гр. Ямбол за взетите решения по предложенията от дневния ред, разгледани на редовното заседание, с което е даден преди това (в заседание на ОбС-Болярово  от месец януяри 2019 г.) с решение на ОбС- Болярово позиция и мандат на кмета на общината по поставените въпроси от дневния ред.

 

IMG_9373 IMG_9374 IMG_9375 IMG_9376

About the Author :