Четиридесет и пето заседание на Общински съвет – Болярово

BOLYAROVOНа 28 май 2015 година Общински съвет – Болярово проведе четиридесет и петото си заседание. На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докрадни записки относно: предложение за предоставяне на дърва за огрев на общо практикуващите лекари и стоматолози в община Болярово; предоставяне на дърва за огрев на ветераните от войните, военноинвалидите и военно пострадалите от община Болярово; организация на работата на общинската администрация по Закона за военните паметници, Закона за военноинвалидите и военнопострадалите и Закона за ветераните от войните; информация по проект “Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Болярово”; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение “Независим живот за жителите на Община Болярово” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен проект №3 “Повишаване на достъпът до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел №1 към ИПЗ “Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”; приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 година в община Болярово; одобряване задание с опорен план за изработване на Общ Устройствен план на община Болярово; искане на ОС „Земеделие”- Елхово, офис Болярово за възстановяване правото на собственост върху земеделска земя на наследниците Михаил Маринов Михалев б.ж. на с. Стефан Караджово, община Болярово по молба на наследниците по преписка вх. № РД-06-222/ 15.04. 2015 на ОС „Земеделие” – Елхово, офис Болярово, с площ от 5.002 дка по влязло в сила решение № 97 от 1.10. 2007 г. по гр. дело № 101 от 2007 г. по описа на Районен съд – Елхово във връзка с иска на Славейка Михалева Маринова от София, р-н „Изгрев”, ж.к. „Дианабад”, наследничка на Михаил Маринов Михалев б.ж. на с. Стефан Караджово, община Болярово; предложение за определяне на представител на община Болярово за участие в общото събрание на МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД със седалище гр. Ямбол и адрес на управление ул „Панайот Хитов” № 30 на 2.06.2015 г. от 11 ч. и за съгласуване позиция и мандат на представителя на общината по въпросите от дневния ред на общото събрание на акционерното дружество; предложение за разглеждане от общинските съветници на ОбС – Болярово на предоставен областен управител на област Ямбол протокол от 23.04.2015 г. от проведеното заседание от 11 ч. на общото събрание на „Асоциацията по „В и К” на обособената територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – Ямбол за взетите решения, разгледани на заседанието, с които е дадена преди това с решения на ОбС – Болярово позиция и мандат на кмета на общината по поставените въпроси от дневния ред.

About the Author :