Четиридесет и пето заседание на Общински съвет – Болярово

IMG_8401На 27 февруари 2019 година Общински-съвет Болярово проведе четиридесет и петото си заседание.

На заседанието общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: приемане на програма за развитие на читалищната дейност в община Болярово през 2019 година; отчет за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на детето на община Болярово за 2018 г.; приемане на Общинска програма за закрила на детето на община Болярово за 2019 г.; приемане на отчет за изпълнение на младежките дейности в община Болярово за 2018 г. и общински годишен план за младежта за 2019 година; приемане на Анализ на потребностите от IMG_8406подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Болярово; отчет за изпълнение актовете на Общински съвет за второто шестмесечие на 2018 г.; отчет за работата на Общински съвет Болярово за второто шестмесечие на 2018 година; предоставяне под наем или аренда на пасища и мери – общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2019/2020 година; отдаване под наем за 2018-2019 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на село Оман; определяне на трудовото възнаграждение на кмета на община Болярово; определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства; приемане на бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020 – 2022 г. на община Болярово; предложение за трансформиране на част от целевата субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. за капиталови разходи в трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти съгласно чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г.; кандидатстване с проектно предложение „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 – „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, съгласно Методика за разпределение на средствата по Фонд „Социална закрила“; предложение за отмяна на решение № 539 по т.16 от дневния ред на заседание на 30.01.2019 г.1 взето с протокол № 44 на ОбС-Болярово.

IMG_8402 IMG_8403 IMG_8404 IMG_8405 IMG_8407

 

About the Author :

Leave a reply