Четиридесет и осмо заседание на Общински съвет-Болярово

IMG_0815 На 30 май 2019 година Общинския съвет-Болярово проведе четиридесет и осмото си заседание.

         На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за работата на общинската администрация, кметове и кметски наместници по Закона за закрила и развитие на културата; организация на работата на общинска администрация по Закона за военните паметници и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; организация на работа на общинска администрация, кметове и кметски наместници по Закона за ветераните от войните; приемане на решение за членство на община Болярово в Европейската асоциация за местна демокрация /ALDA/; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Воден, община Болярово, представляващ ПИ 102 в кв. 48 по плана на селото; докладна записка, относно предложение на ОбС-Болярово за избиране на трима съдебни заседатели за Окръжен съд – гр. Ямбол, съгласно протоколно решение на общото събрание на съдиите от IMG_0816Апелативен съд – гр. Бургас; издаване на запис на заповед от община Болярово в полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по договор № Д-448 от дата 23.05.2019г. по процедура чрез подбор на проектни предложения – № BG05М9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, приоритетна ос 2”Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово”, сключен между Община Стралджа и Министерство на труда и социалната политика.

На заседанието бяха разгледани и приети и отчетите за 2018 година на кметствата на селата: Мамарчево; Ружица;  Вълчи извор; Златиница; Дъбово; Ситово и Иглика;  Крайново и Странджа.

На заседанието присъства и гражданин, който взе отношение по последната точка – изказвания, питания, мнения, предложения и становища на гражданите. Георги Гагов от село Горска поляна постави няколко въпроса пред Общинския съвет и общинското ръководство. На част от въпросите кметът на общината отговори, на другите ще получи писмен отговор от Общински съвет-Болярово.

IMG_0817 IMG_0818

About the Author :