Четиридесет и девето извънредно заседание на Общински съвет – Болярово

IMGP3538На 17 август 2015 г. Общинският съвет – Болярово проведе четиридесет и деветото си извънредно заседание.
То бе наложено от неотложното разглеждане и приемане на две точки по дневен ред. Първата докладна записка, която общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха бе относно даряване на недвижим имот общинска собственост и учредяване безвъзмездно право на строеж върху общинска собственост в полза на държавата за целите на проект за обновяване и модернизиране на Център за спешна медицинска помощ по оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 година.
Втората разгледана, разисквана и приета докладна записка от общинските съветници бе относно подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програмата за развитие на селските райони /2014-2020 г./. По нея освен вносителят, общинският кмет, разяснения даде и гостът на заседанието – Нели Кадиева (изпълнителен директор на МИГ – Елхово).

Лора Величкова

About the Author :